Översättarens röst : en studie i den skönlitteräre översättarens roll med utgångspunkt i översättningar av Else Lundgren och Caj Lundgren

Detta är en avhandling från Christina Gullin Thulehemsvägen 135 22467 Lund

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish 'Ordekvilibristen Anthony Burgess firar triumfer i sin nya bok' - 'Nadine Gordimer har sällan skrivit en mer förtätad prosa'. Kritikerberömmet ger intrycket att Burgess och Gordimer har skrivit sina böcker direkt på svenska. I själva verket har de svenska formuleringarna åstadkommits av en översättare. I föreliggande avhandling undersöker jag vad som händer när ett skönlitterärt verk överflyttas till svenska. Jag presenterar först den under de senaste decennierna starkt expanderande disciplinen Translation Studies. Därefter diskuterar jag sex översättningar utförda av två av våra främsta skönlitterära översättare, Else Lundgren och Caj Lundgren, och visar på olika sätt hur översättarens röst kan förnimmas i de svenska texterna. De otaliga medvetna och omedvetna val som översättaren träffar resulterar ofrånkomligen i en rad subtila skillnader mellan original och översättning. Jag diskuterar dessa skillnader - vilket inte har något med felfinneri att göra - i två av Else Lundgrens översättningar, dels Nadine Gordimers roman July´s People, på svenska Julys folk, dels Sue Townsends roman Rebuilding Coventry, Heja Coventry. I den senare undersöker jag främst hur Else Lundgren återger slangspråk. Av Caj Lundgrens långt över hundra översättningar har jag uppehållit mig vid fyra. Först stannar jag inför hans översättning av Anthony Burgess roman Earthly Powers, Jordiska makter, där analysen främst rör sig på en ord- och frassemantisk nivå. I De besatta, Caj Lundgrens översättning av A.S. Byatts roman Possession, liksom i översättningarna av Saul Bellows The Bellarosa Connection, Bellarosa, och Richard Fords Wildlife, vars svenska titel är Löpeld undersöker jag främst skillnader ifråga om personkaraktäristiken. I slutkapitlet diskuterar jag hur översättarnas arbete uppmärksammas i recensioner av skönlitterära översättningar. Jag ställer också frågan: Vems text recenseras i en recension av en skönlitterär översättning?

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.