Den lilla tekniken i det stora skeendet : Nanoteknik, gränser och omvärldsuppfattningar

Detta är en avhandling från Tema teknik och social förändring

Sammanfattning: Sedan några år tillbaka intar nanoteknik en position som ett av de mest "heta" och högst prioriterade forsknings- och utvecklingsområdena. Tilltron är stark till att nanotekniken kommer att påverka nästan alla aspekter av våra liv. Med nanoteknikens hjälp kan man manipulera och styra över materialegenskaper ändå ner på molekylär och atomär nivå. Detta gör att bland annat informations- och kommunikationsteknik (IKT) kan krympa i storlek och därmed få en mycket bred spridning genom att den kan integreras också i föremål och material som inte tidigare varit relaterade till IKT. Dessa möjligheter väcker frågor om vårt förhållande till det materiella: Hur ser vi på och hur uppfattar vi vår materiella omgivning om den innehåller funktioner och det pågår processer i den som vi inte kan upptäcka med våra sinnen? Innehåller den IKT-relaterade nanotekniken kunskaper och möjligheter som är så nya och annorlunda att de på ett tydligt plan skiljer sig från hur individer uppfattar sin omvärld idag? För att ta reda på detta undersöks den IKT-relaterade nanoteknikens speciella kännetecken med hjälp av en kulturanalytiskt inspirerad forskningsingång. Utifrån främst tre kännetecknande drag hos den IKT-relaterade nanotekniken: biomimetik, självgående och det lilla formatet aktualiseras tre tankefigurer i den kontext jag undersöker; natur och ickenatur, levande och ickelevande materia samt yta och innehåll. Frågan är om den IKT-relaterade nanotekniken utmanar gränserna inom dessa. Tron på utmaningar av dessa gränser ligger till grund för flera av de mer animerade diskussioner som förs inom fältet. För att få reda på hur specifika och unika nanoteknikens möjligheter är undersöks även, med hjälp av en fenomenografisk forskningsingång, omvärldsuppfattningar hos den allmänhet som inte besitter några specifika kunskaper om nanoteknik i dagsläget men som finns i det samtida samhälle där nanotekniken växer fram. Det framkommer att icke fackkunniga individer redan i dagsläget är mycket influerade såväl av teknik som naturvetenskap i sitt tänkande. De möjligheter som nanotekniken erbjuder kan hjälpa till att ytterligare förstärka den förståelse av världen och de omvärldsuppfattningar som redan förekommer idag och en vetskap om nanoteknikens möjligheter kan bidra till att befintliga gränsdragningar förskjuts.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.