Rättighet och Rättvisa Användbarhet av rättighet och rättvisa i sociala projekt

Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish I de hänvisningar som används i ett stort antal sociala projekt för att målet skall uppnås hittas rättighet och rättvisa som centrala diskursiva enheter i en återkommande använd tankemodell. I flera av dessa projekt blir resultatet, gång efter annan, utebliven framgång. Men den samma rätta tankemodellen förblir en självklar utgångspunkt. De upprepade krigen mot fattigdom i USA utgör ett exempel på sådana projekt. Det kan finnas flera faktorer som gör att dessa projekt inte förmår uppnå målet: en bromsande byråkrati, inkompetens, ogynnsamma ekonomiska förutsättningar och den komplexitet politiska processer omfattar. Men dessa faktorer hör till förverkligandefasen vilket är ett hopp över användningen av den samma rätta tankemodellen som har utgjort mitt intresse. Jag har studerat en tänkbar implementeringsproblematik som finns att hitta innan tillämpningen inleds. Syftet i denna avhandling har varit att analysera vad rättighet och rättvisa, som centrala diskursiva enheter i en upprepad tankemodell, kan medföra för att målet/det bättre tillståndet skall kunna uppnås i sociala projekt. Avhandlingen har präglats av begreppsutläggningar och problematisering av olika tänkesätt. Jag har använt mig av ett filosofiskt- och av ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Den metodiska design som har använts är textanalys. Min analys visar att rättighet och rättvisa har en struktur formad av två komponenter: en överindividuell innebörd som omfattar transhistoriska grundantaganden och en förhandlingsbar innebörd som fastställs utifrån normativa diskussioner. Det är enhetens egna inbyggda grundantaganden som jag har ringat in för att ta reda på vad dessa kan bringa fram i sociala projekt. Jag har analyserat den typ av rättighet och rättvisa som förekommer i de projekt jag refererar till: medborgerliga rättigheter och social rättvisa. Slutsatsen är att rättighet och rättvisa medför effektfulla möjligheter men kan också bromsa och t o m motverka reformatorns syften redan innan projektet sätts igång. Rättighet och rättvisa vilar på grundantaganden som genererar just sådana problem som man i sociala projekt ofta söker övervinna. Man kan råka bringa fram det man vill bli av med oavsett det egna arbetssättet och oberoende av politiska-, ekonomiska- och organisatoriska villkor. Analysresultatens praktiska nytta har diskuterats i första hand i relation till det sociala arbetets praktik.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)