Jag vågar visa att jag kan om meningsskapande med digitala portföljer

Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

Sammanfattning: Studiens övergripande syfte är att beskriva och analysera elevers meningsskapande i arbete med digitala portföljer. Fokus är på elevers meningsskapande i en institutionell praktik, närmare bestämt i grundskolans årskurser två till sex. Elevers meningsskapande studeras i en avgränsad del av skolans praktik där elever arbetar med sin digitala portfölj tillsammans med en pedagog. Analysenheten innefattar de handlingar som elever och pedagoger utför när de sitter tillsammans vid datorn för att lägga till arbeten i portföljen och för att bedöma elevernas arbeten. I aktiviteten använder eleven och pedagogen såväl psykologiska redskap som fysiska verktyg för att utföra sina handlingar. De ställda forskningsfrågorna syftar till att förstå hur elevers meningsskapande sker i arbetet med digitala portföljer, vad eleverna erbjuds och vad som görs tillgängligt för ett meningsskapande samt hur elever skapar mening med uttrycksformer och medier. Det teoretiska ramverket för studien bygger på sociokulturell teori kombinerad med aspekter av multimodal teori. Den sociokulturella teoribildningen har använts för att förstå elevers meningsskapande i förhållande till de kulturella redskap, människor och det sammanhang i vilket arbetet med digitala portföljer sker. Multimodal teori har möjliggjort förståelsen av elevers meningsskapande som en multimodal företeelse där alla resurser som finns tillgängliga via datorn och den digitala portföljen bidrar till elevers meningsskapande. Det empiriska arbetet utgår från etnografisk metod. Videodokumentation och intervjuer har varit de huvudsakliga metoderna för dataproduktionen. Analysen av videomaterialet har inspirerats av interaktionsanalys. Studien omfattar årskurserna två till sex och data har producerats vid besök i två klasser på två olika grundskolor. Elevernas arbete med sin digitala portfölj tillsammans med pedagogen har dokumenterats med hjälp av videokameror. Elevers meningsskapande i arbetet med digitala portföljer handlar om att bli en del av det sammanhang som utgör portföljarbetet på respektive skola. Det innebär att bemästra de begrepp, verktyg och rutiner som bygger upp digitalt portföljarbete. Resultatet visar att elevernas arbete med digitala portföljer sker i nära samarbete med pedagogerna. Pedagogernas vägledning har stor betydelse för elevernas möjlighet att skapa mening i arbetet med digitala portföljer. Eleverna erbjuds att hantera olika förmågor som kan in- delas i tre grupper: förmåga att hantera informationsteknik, förmåga att hantera multimodalitet samt förmåga att utveckla självreflektion. För att eleverna ska utveckla dessa förmågor måste de erbjudas möjlighet att behärska både de begrepp och de handlingar som förekommer i aktiviteterna. Denna möjlighet skapas när arbetet sker genom stöttning. Eleverna bemästrar de erbjudanden som ges, men de utvecklar också arbetet med portföljerna. Resultatet har visat att både eleverna och pedagogerna måste utveckla nya begrepp och rutiner i förhållande till arbetet med utformningen av portföljerna samt begrepp kring bedömning av elevernas kunskaper och fär- digheter som har med multimodalitet att göra.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.