Förutsättningar för sammanhållen kommunal eFörvaltning

Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

Sammanfattning: De senaste decennierna har inneburit en kraftig fokusering på förvaltningsutveckling i Sverige och internationellt. Såväl informationsteknik som från näringslivet överförda arbetssätt och synsätt på förvaltningen har kommit att bli centrala inslag i olika ansatser för reformering av den offentliga förvaltningen. Större medborgarfokusering, högre effektivitet och bättre horisontell och vertikal samverkan mellan myndigheter är paradbegrepp för utvecklingen. Utvecklingen kring eFörvaltningen i Sverige har främst inriktats på och skett i statliga myndigheter medan kommunerna kommit att senare anamma denna utvecklingstrend. I avhandlingen studeras förutsättningarna för sammanhållen eFörvaltning med sammansatta ärenden gentemot företag som söker etablering eller utveckling av sin verksamhet i en kommun. Dessa sammansatta ärenden är ur företagets perspektiv uppfattat som ett ärendeaggregat men är ur den kommunala förvaltningens perspektiv ett stort antal ärenden inom olika förvaltningar. I avhandlingen diskuteras överföring av synsätt och arbetssätt från näringslivet och att dessa kan innebära konflikter med traditionella till offentlig förvaltning knutna värden och således bör behandlas med försiktighet. Arbetet har utförts genom en fallstudie i en av Sverige större kommuner där förutsättningarna för sammanhållen förvaltning och kommunal eFörvaltning studerats exemplifierade genom sammansatta företagsärenden och nyetableringsärenden. På förvaltningarna involverade i dessa sammansatta ärenden har intervjuer genomförts och gemensamma seminarieaktiviteter utförts för att utreda vilka potentiella risker och förtjänster som kan aktualiseras genom samverkan och klientfokusering. Förutsättningarna för informationssystemstöd och gränsöverskridande informationshantering är centrala inslag i analysen. I avhandlingen förmedlas kunskap kring sektoriseringens negativa och positiva effekter i kommunal förvaltning samt värdekonflikter kring kundorientering, processorientering och reduceringen av en multiklientrelation till en dyadrelation i sammansatta ärenden. Detta bildar grunden för diskussionen om begränsningar och restriktioner för sammanhållen kommunal förvaltning och vilken roll informationshantering och informationssystem kan spela i förvaltningsutvecklingen.

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)