Väst om öst. : Kinaforskning och kinasyn under 1800- och 1900-talen

Detta är en avhandling från Lund : Lund University Press

Sammanfattning: Avhandlingen belyser sinologins utveckling och professionalisering under 1800- och 1900-talen. Teoretisk inspiration hämtas bland annat från Edward Saids orientalismtes. Texten består av tre huvuddelar. I första delen företas en kollektiv biografi över sinologer under den aktuella tiden. I andra delen analyseras de nationsvisa institutionella miljöerna. I del tre analyseras tidskrifter från tre perioder av historiografisk utveckling (1900-1910, 1935-1945, 1970-1980). Undersökningen utmynnar i en diskussion om professionalisering kontra diskursiv formation inom det vetenskpliga fältet sinologi.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.