Rom for alle - syn for hver enkelt : studier av implementeringen av individuelle opplæringsplaner i norsk skole

Sammanfattning: Avhandlingen handler om innføringen av individuelle opplæringsplaner i norsk skole. Avhandlingens epistemologiske forankring er blandet. Den vitenskapsteoretiske orienteringen er i sterkere grad forankret i phronesis enn i episteme selv om jeg forskningsmetodisk relaterer meg til begge begrepene. Avhandlingen er sammensatt av flere delundersøkelser. Resultatene viser at individuelle opplæringsplaner ble innført som ett ledd i omstruktureringen av spesialundervisningen i Norge. Ordningen skulle sikre rettighetene til tilpasset opplæring hos elever med særskilte behov. Det nye er at tiltakene nå kobles sammen med læreplansystemet på en mer formell måte enn tidligere. Ved dette ønsker myndighetene å få bedre styring med spesialundervisningen. I mine delundersøkelser analyseres også ressursbehovet i forbindelse med utarbeidingen av individuelle opplæringsplaner og jeg påviser ulike effekter av dette arbeidet, eksempelvis høyning av lærernes refleksjonskompetanse, øking av "pedagogiske debatter" og at struktureringen av spesialundervisningen endres ved skolene. I avslutnings-kapitlene er det konkludert med at fremtidig spesialpedagogisk tiltaksutvikling i sterkere grad må referere til utvikling av skolen som organisasjon og fokusere på endringsbehov i skolesystemet. Tiltakene må utvikle konteksten for læring.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.