Produktutveckling och marknadsföring en undersökning av produktutvecklingsprocesser i svenska företag

Detta är en avhandling från Stockholm : Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm (EFI)

Sammanfattning: I centrum för denna avhandling står praktikfall. Tio produktutvecklingsprocesser i lika många företag har intensivobserverats. Både teknologiskt avancerade innovationer och marknadsinriktade produktvarianter finns representerade. Hälften av rapporten upptas av ingående redogörelser för fem sådana fall av produktutvecklingsprocesser. Fallstudierna följer i detalj hur en idé steg för steg blir till en färdig produkt eller produktvariant. Rapporten innehåller också en bild av den empiriska undersökningens referensram, uppläggning och genomförande. Teoretiskt behandlas produktutveckling som ett konkurrensmedel som sätts in för att öka eller bibehålla företagens handlingsfrihet, d v s produktutvecklingens marknadsföringsaspekter står i förgrunden. Ett försök att skilja ut olika produktutvecklingstyper med hänsyn till deras roll i konkurrensen presenteras i rapporten. I en särskild avdelning behandlas konsekvenser för fabrikanters produktutveckling av blockbildningen i distributörsledet. Underlaget för de teoretiska analyserna är resultatet av den empiriska undersökningen. Den metod som användes i undersökningen – att studera enskilda fall – presenteras i ett särskilt kapitel där även en jämförelse med andra metoder görs. Kapitlet utformas till argumentering för fallmetodens företräden i vissa undersökningssituationer.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)