Laminins and Fibulins in Bone Marrow

Detta är en avhandling från Yu-Chen Gu, Department of Cell and Molecular Biology, BMC B12, Lund University, 221 84, Lund

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Utveckling av blodbildande celler sker i benmärgens mikromiljö, som består av cytokiner och tillväxtfaktorer, stromaceller samt extracellulära matrixmolekyler. Extracellulära matrixproteiner och stromaceller i benmärgen utgör en strukturell miljö för hematopoietiska celler, men adhesiva cell-cell och cell-matrix interaktioner påverkar också direkt hematopoietiska cellers överlevnad, proliferation, differentiering samt specialiserade funktioner. I denna studie analyserades förekomst och funktion av vissa extracellulära matrixmolekyler, lamininer och fibuliner, i benmärgen. Lamininer är heterotrimera proteiner som består av varianter av a, b och g kedja. Tillsvidare har 15 olika isoformer beskrivits. Det har tidigare visats att laminin-1 (a1b1g1) är adhesiv till främst mogna hematopoietiska celler, men denna laminin-isoform kunde inte påvisas i benmärgen. Däremot kunde vissa andra laminin-isoformer identifieras in benmärgen. Laminin-8 (a4b1g1) var uttryckt i det subendotheliala basalmembranet i sinusoider och i de intersinusoidala utrymmet i den hematopoietiska vävnaden, medan laminin-10 (a5b1g1) i vuxen benmärg kunde påvisas i det subendoteliala basalmembranet i sinusoider. Dessa lamininer kunde därför påverka de hematopoietiska cellernas utveckling och migration i benmärgen. Det tillsvidare bäst karakteriserade adhesionsproteinet i benmärgen är fibronektin. Eftersom laminin-8 och -10 var väl uttryckta i benmärgen, jämfördes hur hematopoietiska stam-och progenitorceller (CD34+CD38-, CD34+) fäster sig till olika lamininer och till fibronektin. Av benmärgens stam- och progenitorceller fäste sig 40-50% till laminin-10/11 och fibronektin, medan en mindre fraktion fäste sig till laminin-8 och laminin-1. Majoriteten (80-90%) av benmärgens stam-och progenitorceller uttryckte laminin receptor integrin a6 kedjan. Både integrin a6A och a6B mRNA splice varianterna kunde visas i båda cellfraktionerna. Genom att använda funktionellt aktiva monoklonala antikroppar visades att cellerna använde integrin a6b1 receptorn för att fästa sig till både laminin-8 och laminin-10/11. Mera mogna progenitorceller, som analyserades genom deras förmåga att bilda myeloiska (CFU-GM) och erythroida (BFU-E) kolonier i odlingar i metylcellulosa, var också adhesiva till laminin-10/11, och mindre adhesiva till laminin-8. Även differentierade myeloiska och lymfatiska cellinjer kunde fästa sig till laminin-10/11. Laminin-10/11 stimulerade även proliferation av progenitorceller, och både laminin-8 and laminin-10/11 stimulerade in vitro migration av progenitorceller via integrin a6 receptorn. Interaktionerna mellan a4- och a5-lamininer i benmärgens stroma och integrin a6 receptorn i hematopoietiska stamceller och mera mogna hematopoietiska celler kunde vara viktiga för regleringen av den normala hematopoietiska utvecklingen. I arbetena visases också att två nyligen karakteriserade extracellulära matrixproteiner, fibulin-1 och fibulin-2, är uttryckta i benmärgen. Konfokal mikroskopi visade att båda fibulin isoformerna var intimt associerade med fibronektin i det adherenta stromat i benmärgskulturer. Fibulin-2 från mus var adhesivt till humana erythroid-megakaryocytleukemiska HEL celler, men var däremot inte adhesivt till megakaryocyter från mus. Resultaten tyder på att fibulin-1 och fibulin-2 kan påverka hematopoies genom att hämma celladhesion till fibronektin, medan adhesion av humana celler genom b3 integrin receptorn till RGD sekvensen i mus fibulin-2 är inte är relaterad till proteinets biologiska funktion. I benmärgskulturer är tillsats av glukokortikoider viktigt för utveckling av cell-stroma interaktioner som främjar överlevnad av stamceller och utveckling av myeloiska celler. Mekanismerna har dock förblivit tämligen oklara. I arbetena visades att glukortikoider nedreglerar syntesen av flera extracellulära matrixproteiner. I adherenta celler i benmärgskulturer sänkte glukokortikoider mRNA och protein nivåerna av fibronektin, fibulin-1 och fibulin-2, medan uttrycket av nidogen-1 inte påverkades. En möjlighet är alltså att glukokortikoider påverkar hematopoiesen genom att modifiera den molekylära sammansättningen av benmärgens extracellulära matrix.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.