Threads and Images : The Use of Scripture in Apophthegmata Patrum

Detta är en avhandling från Centre for Theology and Religious Studies, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Studien behandlar bibelbruket i den grekiska systematiska samlingen av Apophthegmata Patrum ( kenfädernas tänkespråk). Efter en inledande genomgång av tidigare forskning på biblebruk i allmänhet och det i tänkespråken i synnerhet formuleras undersökningens syfte så: att beskriva hur bibeltexten kontextualiseras, dvs. hur texten infogas i den undervisning och de ideal som förmedlas i det tänkespråk som bibeltexten ingår i. Samlingen placeras i genren kriasamlingar (samlingar av korta kärnfulla tänkespråk som tillskrevs kända personligheter). Ett klassifikationssystem, en "referens-taxonomi", utvecklas för att bestämma vilka tänkespråk som citerar, parafraserar eller anspelar på bibelställen på ett tydligt sätt. Studien baseras på de 155 tänkespråk som innehåller de mest uppenbara användingarna av bibeln. I kapitel tre analyseras 32 av dem på ett ingående sätt. I kapitel fyra utgör samtliga 155 tänkespråk grunden för en systematisering av bibelbruket. En uppsättning kategorier utvecklas utifrån hur bibeltexten görs relevant för tänkespråkens första läsare genom att trådar av bibliskt material vävs in i tänkespråkens nya text. En annan uppsättning kategorier utvecklas utifrån vilken roll bibeltexter har i enskilda tänkespråk. Slutligen jämförs olika slags bibelbruk i tänkespråken med hur en kria kunde utvecklas i en ergasia, en grundläggande retorisk övning som användes som en förberedelse för retorskolan i den tidens utbildningssystem.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.