Budgetuppföljning : analys av budgetutfall

Detta är en avhandling från Stockholm : Ekonomiska forskningsinst. vid Handelshögsk

Sammanfattning: Det forskningsarbete som här avrapporteras är en del av ett större forskningsprogram om budgetering. Rapporten syftar till att från olika förutsättningar söka härleda tänkbara och rimliga principer för budgetuppföljningens utformning särskilt vad gäller dess informationsinnehåll.En utgångspunkt är att existerande budgetuppföljning ofta är mindre ändamålsenlig. Bland annat blir budgetuppföljningsrapporterna vanligen svårtolkade eftersom stora och små, väsentliga och oväsentliga avvikelser blandas om varandra.Några områden som behandlas i rapporten är följande:Budgetuppföljningens utformning i samband med formaliserade budgetmodeller. En budgetavvikelses egenskaper och beståndsdelar. Hur urskilja vilka avvikelser som bör uppmärksammas? Problembehandlingen sker delvis med hjälp av metoder från den statistiska teorin.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.