Vascular dementia - classification and clinical correlates

Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Demens är ingen enhetlig sjukdom utan ett syndrom dvs en beteckning på en grupp symtom, som beskriver en långvarig försämring av hjärnans psykiska funktioner. Demens kan ha olika klinik profil och orsakas av olika skador och sjukdomar. Den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom. Kring denna sjukdom finns mycket forskning gjord. Vaskulär demens är den näst vanligaste av alla demenssjukdomar. Kombinationen av Alzheimers sjukdom och vaskulär demens är också vanlig, speciellt hos äldre. I Lunds longitudinella demensstudie har patienter alltsedan 1960-talet diagnostiserats och följts fram till sin död. Därefter har om möjligt gjorts en systematisk neuropatologisk undersökning. Inom ramen för denna studie har 175 patienter med neuropatologiskt diagnostiserad vaskulär demens analyserats med uppföljning av kliniska symptom som oregelbunden hjärtrytm, hjärtsvikt, hjärtinfarkt, hypertoni, ortostatisk hypotension, TIA/stroke, diabetes mellitus, hallucinationer/vanföreställningar, förvirringstillstånd, urininkontinens, yrsel, samt förekomst av ostadighet, fall och läkemedelsanvändning. Från obduktionsprotokoll inhämtades förutom information om olika typer av hjärnskada även information beträffande hjärta och kärl. I det första arbetet undersöktes förekomst av olika vaskulära demensformer och samband med hjärt och kärlsjukdom och hur riskfaktorer och kön påverkar olika vaskulära demenssjukdomar. I arbete II studerades riskfaktorer av betydelse för utveckling av vaskulära hjärnskador vid olika vaskulära demenssjukdomar och vid blandformer (vaskulära demenssjukdomar med inslag av Alzheimers sjukdom). I arbete III studerades Alzheimerpatienter med och utan vaskulär vitsubstanssjukdom. I arbete IV studerades yrsel, ostadighet och fall i relation till demensdebut, hjärt-kärl-symptom/sjukdom och läkemedel. Resultat · Vaskulär demens är en mångfacetterad hjärnsjukdom där de vanligaste formerna är storkärlsdemens (LVD), småkärlsdemens (SVD) och hypoxisk-ischemisk demens (HHD), dvs brist på syre och blod. · Majoriteten av patienterna (n=126/175) hade mer än en vaskulär hjärnsjukdom ofta också i kombination med hjärnförändringar talande för Alzheimers sjukdom. · Bland LVD, SVD och HHD var SVD den största gruppen (21% av totalt 175 patienter med vaskulär demens). · Hjärtsjukdom (påvisad vid obduktion) var dubbelt så vanlig bland patienter med SVD som bland patienter med LVD och HHD. · Annan kärlsjukdom i hjärna och hjärta (oregelbunden hjärtrytm, hjärtsvikt, hjärtinfarkt, hypertoni, ortostatisk hypotension och TIA/stroke) var vanligare vid LVD och SVD än vid HHD. · Yrsel och ostadighet hade samband med hypertoni men det fanns inget samband mellan yrsel/ostadighet och fall. Däremot hade fall ett starkt samband med medicinering med lugnande medel och sömnmedel. · Hallucinationer/vanföreställningar och förvirringstillstånd förekom hos många patienter och var vanligast vid LVD och SVD och speciellt vid kombinationen SVD och Alzheimers sjukdom. · Kärlsjukdom i hjärta och hjärna var mindre vanligt hos patienter med enbart Alzheimers sjukdom än hos de som hade kombinationen av Alzheimers sjukdom och vitsubstanssjukdom.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)