Män, kvinnor & omsorg. En studie av omsorg som begrepp och handling i mans- och kvinnodominerade yrken

Detta är en avhandling från Socialhögskolan, Lunds universitet

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Syftet med denna avhandling var att undersöka omsorg som begrepp och handling och att se hur omsorg kan yttra sig under olika villkor. Avhandling innehåller en översikt över icke-feministiska och feministiska teorier och filosofier om omsorg samt en empirisk undersökning av uppfattningar om omsorg och omsorgshandlingar i fyra yrkesgrupper: fastighetsansvariga, kvarterspoliser, distriktssjuksköterskor och vårdbiträden i hemtjänst. Studien som baserar sig på intervjuer, deltagarobservationer och en enkät visar att omsorgsbegreppet uppfattas olika i olika yrkesgrupper och att omsorgshandlingar som utförs i olika arbetsgrupper är av olika slag. Jag skiljer i första hand mellan handlingar som innehåller omsorg (ett personligt ansvar) och de som inte gör det (ett tekniskt ansvar) och i andra hand mellan situationell omsorg (omsorgshandlingar som är begränsade till situationen) och kontinuerlig omsorg (omsorgshandlingar som sträcker sig över tid). Vilka typer av omsorgshandlingar som utfördes visade sig vara beroende av arbetsgruppens ideal. Dessa ideal skiljer sig åt för olika arbetsgrupper inom yrkesgrupperna, främst beroende av om yrkesutövarna är autonoma eller kollektivistiska. Autonoma yrkesutövare ger främst kontinuerlig omsorg och kollektivistiska yrkesutövare ger främst situationell omsorg. Om yrkesutövaren är man eller kvinna eller om yrket är mans- eller kvinnodominerat har visat sig vara av underordnad betydelse. En skillnad finns dock i att män i de mansdominerade yrkena i högre grad beaktar den andres integritet medan kvinnor i de kvinnodominerade yrkena i högre grad handlar utifrån ett ansvar för den andres välbefinnande. Analysen visade att denna skillnad i betoningen av integritet och ansvarstagande inom manlig och kvinnlig praktik återfinns inom icke-feministiska och feministiska teorier och filosofier.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.