The tomb of Caecilia Metella: tumulus, tropaeum and thymele

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Avhandlingen utgörs av en detaljerad studie av ett enskilt antikt byggnadsverk – Caecilia Metellas mausoleum. Detta gravmonument tillhörde en högättad romersk kvinna och är beläget intill Via Appia strax utanför Rom. Byggnaden utmärker sig bland annat genom sin storlek, men också genom sin högst ovanliga arkitektoniska utformning. Syftet med studien är att söka förstå de tankar och intentioner som ligger bakom gravens utformning, samt att belysa byggherrens (beställarens) roll i detta sammanhang. I avhandlingen fastslås att beställaren med största sannolikhet var Caecilia Metellas son, Marcus Licinius Crassus (romersk konsul år 30 f.Kr.), och att byggnaden troligtvis uppfördes mellan åren 30 och 20 f.Kr., dvs. under kejsar Augustus inledande regeringsår. Författaren påvisar hur gravmonumentet utnyttjades av byggherren för att i politiska syften manifestera sina egna och sina förfäders militära bedrifter. Vidare föreslås det att gravens egenartade rumsliga lösning representerar en mytologisk tankekonstruktion, nedgången till dödsriket. Genom att arkitektoniskt avbilda denna företeelse skapades i byggnaden en religiöst laddad gränszon som eventuellt kan ha varit fokus för familjens privata kultutövning.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)