Promise, Protection, and Prosperity. Aspects of the "Shield" as a Religious Relational Metaphor in an Ancient Near Eastern Perspective. An Iconographical and Textual Analysis

Detta är en avhandling från Arne Wiig. Lagga Prästgård. 741 93 Knivsta. Sweden

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar en aspekt av religiös beskyddsmetaforik, nämligen den metaforiska användningen av olika ord för det defensiva vapen som vi idag kallar sköld, i den Hebreiska bibeln, den egyptiska och den assyriska litteraturen. Sköldmetaforen kan sägas vara en relationsmetafor ("relational metaphor") vilket avser en typ av metaforer som används för att uttrycka en relation ( "vår sköld" Ps 89:19). Avgränsningen av de litterära kontexterna i denna studie ( hämtade från den Hebreiska bibeln, Egypten och Assyrien) har gjorts utifrån iakttagelsen att de delar en likartad syn på gudomlig intervention i kriget samt uppfattning av fienden. Sin grundläggande teoretiska och metodologiska utgångspunkt tar denna studie i modern metaforteori, särskilt Eva F. Kittays perspectival theory, som kan sägas vara en vidareutveckling av interaktionsteorin. Sköldmetaforens inplacering i sin intratextuella kontext studeras utifrån ett berättar-lyssnar perspektiv vilket förutsätter att en berättare i olika hög grad är medveten om att en metafor hos lyssnaren ger upphov till såväl extratextuella-, alltså verklighetsrelaterade, som intertextuella associationer och konnotationer och därför medvetet, infogar metaforen i en bestämd intratextuell kontext i ett visst syfte. Denna studies syfte är därför att för en nutida läsare vidga perspektivet när det gäller förståelsen för de ursprunliga intentionerna med och uppfattningen av sköldmetaforen. Men studien har också som ett mera övergripande syfte att framhålla en metod som är tillämplig vid metaforanalyser i allmänhet. I modifierad form används Eva F. Kittays term implicit context i denna studie som en beteckning på den personliga uppsättning av förutfattade meningar som försvårar för en nutida läsare att erhålla ett med texten "samtida" perspektiv. I en strävan att i någon mån erhålla ett "samtida" perspektiv företas som underlag för textinterpretationerna en undersökning av sköldanvändning ur religiöst och kulturkontextuellt perspektiv. Aspekter på beskydd i allmänhet samt militärtekniska aspekter på sköldanvändning i den forna Främre Orienten studeras. Sköldars symboliska motiv analyseras samt ikonografiska framställningar av sköldanvändning. Sköldens som "social gräns" samt dess funktion som relationsmetafor granskas liksom sköldars praktiska användning som en "visuell" mall för den litterära skildringen av interaktionen mellan gud och människa. Genomgående studeras sköldmetaforen i relation till olika metaforiska koncept baserade på kulturella och religiösa föreställningar. Avhandlingens avslutande del behandlar parallellmetaforer och parallellmetaforiska motiv i anslutning till sköldmetaforen där bland annat möjliga kopplingar till koncept som livgivare, amma, moderlighet och fertilitet diskuteras.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.