Methods of Measuring Radioactivity in the Environment

Detta är en avhandling från Nuclear Physics (Faculty of Science)

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Nedfall av radioaktiva ämnen, framförallt Cs-137 från atmosfäriska kärnvapenprov och från Tjernobylolyckan, ger idag ett bidrag till den bakgrundsstrålning vi utsätts för. På grund av att Cs-137 har en förhållandevis lång halveringstid (30 år) kommer detta radioaktiva ämne att finnas kvar i ekosystemen för lång tid framöver och det är därför betydelsefullt att studera dess uppförande i naturen. Det är också värdefullt ur beredskapssynpunkt att känna till hur Cs-137 fördelas och transporteras efter ett nedfall. För att bestämma mängden Cs-137 använder man sig av olika typer av provtagning, t ex luft, vatten, jord och rötslam från reningsverk. Proverna analyseras sedan i ett laboratorium. Denna avhandling behandlar olika provtagningsmetoder och deras tillämpning på nedfallet från Tjernobyl- olyckan. Speciellt diskuteras jordprovtagningens metodik och tekniker att bestämma och modellera vertikal och horisontell fördelning av mängden Cs-137 i mark samt fördelningens variation med tiden. En metod att beräkna fördelningen av ett nedfall utifrån regnmätningar har utarbetats och visat sig väl kunna förutsäga fördelningen av Cs-137 över Skåne, både för Cs-137 från kärnvapenprov och från Tjernobylolyckan.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.