Nyckelfrågor vid användning av generella IT-verktyg i träbyggprocessen

Sammanfattning: Av den svenska träproduktion så används så mycket som ca. 70% inom byggsektorn. Byggindustrin är således träindustrins allra viktigaste kund. Trots detta ömsesidiga beroende är kommunikationen och samverkan mellan dessa båda industrigrenar dåligt utbyggd, vilket framgår av ett flertal studier bland annat inom LTU:s ConITwood-projekt. Medan man med stor framgång inom andra branscher använder generella tekniska IT-verktyg och produktmodeller för informationsutbyte är användning av dessa metoder mycket sparsamt förekommande inom trä- och byggsektorn. Göran Berggren har i sin avhandling studerat vad som krävs och kommer att krävas för att generella tekniska IT-verktyg och produktmodeller även skall fungera i trä- och byggbranschen. Han har i sitt arbete, i en fallstudie, studerat verktygens funktion, möjligheter och eventuella tillkortakommanden. Inom fallstudien utfördes ett fullskaletest på prototyper bestående av spikade och limmade byggelement i massivträ. Verkliga resultat jämfördes där med resultat från ett generellt och användarvänligt programpaket bestående av 3D-CAD och FEM. Arbetet med att designa/konstruera i 3D beredde inga problem då endast enkla geometrier förekom. Programmens grafiska interface och användning av animeringar utgjorde också ett kraftfullt hjälpmedel vid utvärdering av resultat. Vid fullskaletestet på limmade konstruktioner uppvisade verktygen god överensstämmelse mellan resultat från laboratorieförsök och FEM. Däremot konstaterades svårigheter att i FEM modellera och förutse deformation i spikade förband. Problematiken berodde på svagheter vid modellering av den komplexa elastisk-plastiska deformation som uppstår i det belastade spikförbandet. Fallstudien visar att en introduktion och användning av generella 3D-CAD (Computer Aided Design) program är det första och kanske viktigaste steget mot en bättre kommunikation inom träbyggvärdekedjan. 3D-CAD ger nya möjligheter och stöd i form av t.ex. materiallistor vilka kan användas för kalkylering och produktionsplanering. Andra funktionerförenklar arbetet med att skapa digitala kataloger, internetbaserade konfiguratorer och kommunikation med mer avancerade (mer övergripande) affärssystem. 3D-CAD är också en förutsättning för att så småningom införa produktmodeller, och över Internet interaktivt kommunicera med andra industrier, myndigheter, företag och kunder.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.