Americanitis : Amerika som sjukdom eller läkemedel : Svenska berättelser om USA åren 1900-1939

Detta är en avhandling från Historiska Media

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Avhandlingen syftar till att studera svenska föreställningar om USA och det amerikanska och genom dem den svenska självbilden och olika visioner om den svenska framtiden i den offentliga debatten under perioden c:a 1900-1939, då USA var omdiskuterat som en mycket betydelsefull ny nation men ännu inte erkänt som en obestridlig supermakt. Den söker visa hur föreställningar om Amerika fick mening genom att infogas i berättelser som sökte beskriva eller föreskriva hur både den amerikanska och den svenska utvecklingen skulle se ut. Med dessa berättelsers hjälp sökte olika debattörer att finna en form för en svensk modernisering och formulera en svensk nationell identitet under nya förhållanden. Samtidigt måste debattörernas skilda berättelser förhålla sig till en grundberättelse om relationen mellan det amerikanska och det svenska, där det amerikanska förknippades med en framtid som identifierades med tendenser till ökad jämlikhet och individualism och med teknisk utveckling. Tre empiriska undersökningar har gjorts: av den stora svenska debatten om emigrationen till Amerika i början av 1900-talet; av svenska uppfattningar om det amerikanska ekonomiska systemet och om amerikansk teknik och amerikanska arbetsmetoder under mellankrigstiden; samt av den svenska synen på amerikansk kultur och amerikanska värderingar och deras påverkan på Sverige, också det under mellankrigstiden. Reseskildringar, artiklar i tidskrifter, veckotidningar och dagstidningar, pamfletter, romaner och riksdagsdebatter har använts som källor. Flera svenska moderniseringsberättelser har kunnat utläsas i materialet. Gemensamt är ofta en strävan att finna en form för förnyelse av samhället under ordnade former, en kontrollerad modernisering. Frågor om nationell självbild och modernisering knöts ofta till föreställningar om relationen mellan det svenska och det amerikanska. Kring dessa frågor kretsade en stor debatt under hela den undrsökta perioden.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.