Demokratiska genvägar: Expertinflytande i den svenska lagstiftningsprocessen om medicinsk genteknik

Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Denna avhandling handlar om expertinflytande och demokrati och fokuserar hur politiskt beslutsfattande i frågor med stort beroende av vetenskaplig expertis bör gå till för att vara demokratiskt. Studiens övergripande syfte är att från ett demokratiskt perspektiv värdera den svenska lagstiftningsprocessen om medicinsk genteknik, som kan ses som ett fall av beslutsfattande om expertisbemängda frågor. I avhandlingen argumenteras för att politiska beslutsprocesser bör karakteriseras inte bara av öppenhet, utan också av reella möjligheter för en mångfald av synpunkter att komma till uttryck och bli bemötta. Denna demokratiska norm gäller för alla beslutsprocesser och frågan här är om beslutsprocesser med stort beroende av vetenskaplig expertis har svårare att leva upp till dessa demokratikriterier. Författaren gör en systematisk empirisk och normativ analys av den aktuella beslutsprocessen, som dels rekonstrueras, dels värderas mot den demokratiska normen. Studiens övergripande resultat är att vetenskapliga experter har kunnat definiera problemen på den politiska agendan och därigenom kunnat påverka processen som helhet. Detta har emellertid inte begränsat möjligheten för en mångfald av åsikter att komma till uttryck, men synpunkter om experternas problemdefinitioner har blivit bemötta i större utsträckning än andra synpunkter, som bara emellanåt har givits respons. Den svenska lagstiftningsprocessen om medicinsk genteknik lever därmed bara delvis upp till den demokratiska norm som stipuleras i avhandlingen.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)