Symbolisk organisering: en studie av organisatorisk förändring och meningsproduktion i fyra industriföretag

Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish I den här avhandlingen behandlas dels hur själva organiseringens processer kan gestalta sig, dels innehållet i några av de studerade processerna. Det empiriska materialet i studien har hämtats från fyra industriföretag som alla under 1990-talets första år genomförde försök att utveckla en mera processorienterad arbetsorganisation. Tre av företagen ingår i globala koncerner. Det fjärde företaget är ett mindre och relativt nystartat företag. När det gäller studien av de processer varigenom organisationens mening konstruerats har fem olika områden fokuserats. För det första studerades ledningarnas försök att utveckla en viss historia som skulle kunna användas som utgångspunkt för att inleda förändringsprocessen. Därefter fokuseras försöket att måla upp en hägrande vision som skall bidraga till att vägleda organisationen inför framtiden. Vi har således så här långt fokuserat historia och framtid. Centrala inslag i dessa processer har varit ledningarnas användning av olika symboliska och retoriska inslag. I nästa avsnitt behandlas försöket att utveckla en struktur som kan bidraga till att bära upp den nya organisationella mening som man avsåg att etablera. I det avsnitt som sedan följer behandlas försök att via olika metoder och tekniker för att uppnå ökad visualisering och informatisering skapa en mera transparent organisation. Också här får den symboliska aspekten en central roll. Därefter fokuseras den "nye medarbetaren" som den nya organisationen behöver. I den diskussion som sedan följer betonas den roll som symbolisk ledning spelar i samband med den förändring som här genomförts. Avhandlingen avslutas med en sammanfattning av de resultat som ledningarna och anställda i de studerade företagen tycker sig ha uppnått. En mera övergripande tolkning utgör avhandlingens sista kapitel. Vad studien försöker visa på är dels en illustration av några inslag från själva den meningskonstruerande processen som sådan, dels en fokusering av innehållet i de förändringar som genomförts. Vad som kan sägas vara en "upptäckt" i studien är den ökade betydelse som den symboliska dimensionen och kanske i synnerhet den språkligt, konceptuella aspekten spelar i samband med utveckling av den nya typ av organisationer som här är på väg att ta form.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.