Varandra som vänner och fiender - en idékritisk undersökning om kontraktet och dess grund

Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Den här boken handlar om ömsesidighet i sociala relationer - om vänskap. Den handlar också om de moraliska och rättsliga normer och föreställningar som istället främjar ensidiga, eller till och med direkt fientliga, relationer. Arbetet utgår från vissa centrala punkter i den aristoteliska etiken. Undersökningen kretsar kring de värden som konstituerar den sociala relationen vänskap, och den centrala frågan gäller vilken betydelse dessa värden skall tillmätas i kontraktuella relationer. Denna fråga ådagalägger en konflikt som ytterst står mellan två olika synsätt på människan och hennes relationer, och som kommer till utttryck bland annat i uppfattningar om vilka principer som bör ligga till grund för rättsordningens innehåll. I detta arbete fokuseras framför allt det rättsliga innehållet i den relation som manifesteras i kontraktet. De frågor som tas upp till behandling är dock inte endast civilrättsliga utan också såväl moraliska som politisk-filosofiska och rättsfilosofiska. I denna framställning kontrasteras det aristoteliska sättet att tänka såväl mot teorier om det civilrättsliga kontraktet som löfte som mot teorier om samhället som ett kontrakt. Författaren driver en tes om att det i kontraktets själva idé ligger att det är en social relation, där parterna är skyldiga att handla rättvist mot varandra och ömsesidigt beakta varandras intressen, utöver vad de lovat. Denna förpliktelse till ömsesidig omsorg och lojalitet kommer till uttryck i en princip som i aristotelisk begreppsbildning går under benämningen kommutativ rättvisa. Sålunda är utgångspunkten en syn där vänskapen uppfattas som kontraktets sociala förlaga och den kommutativa rättvisan som dess normativa grund. Det är denna syn på avtalet och dess innehåll som denna bok redogör för, och det är mot bakgrund av denna avtalssyn som den liberala rättstraditionens kontrakt problematiseras. Avhandlingens grundläggande frågor rör de två skilda sätten att se på kontraktet - hur dessa synsätt växt fram idéhistoriskt, hur de skiljer sig åt i fråga om underliggande samhällssyn och människosyn, och hur de påverkar den kontraktsrättsliga argumentationen.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.