Phytophthora and Oak Decline - Impact on Seedlings and Mature Trees in Forest Soils

Detta är en avhandling från Ulrika Jönsson, Department of Ecology (Plant Ecology and Systematics), Ecology Building, Lund University, 223 62 Lund

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Under de senaste decennierna har många ekar i Sverige och i övriga Europa uppvisat en klart försämrad hälsa och på många ställen har omfattande ekdöd förekommit. Forskning för att klarlägga orsakerna bakom ekskadorna pågår och ett flertal möjliga förklaringar har lagts fram, men ännu finns ingen lösning på gåtan. De flesta forskare anser dock att skadorna beror på komplexa interaktioner mellan ett flertal olika faktorer, såsom ogynnsamt klimat, luftföroreningar, växtskadegörare och utebliven eller felaktig skogsskötsel. Denna avhandling behandlar en av dessa faktorer, nämligen en grupp av svampliknande växtskadegörare som kallas Phytophthora. Phytophthora kan angripa och förstöra rötter, stam och blad hos unga plantor såväl som vuxna träd. Jag ville därför undersöka om jordburna arter av Phytophthora förekommer i ekbestånd i södra Sverige, och om de isåfall är inblandade i de skador på träden som vi idag kan se i många ekbestånd. Resultaten visade att det finns åtminstone tre olika jordburna arter av Phytophthora i sydsvenska ekbestånd. Den art som hittades i flest bestånd (10 av 32 undersökta bestånd) var den för ek specifika patogenen P. quercina. Phytophthora visades förekomma på mycket varierande marktyper med olika markkemiska förhållanden. För att utröna om Phytophthora hade någon negativ effekt på ekens rotsystem och därmed kunde påverka trädens hälsa utfördes växthusförsök där unga ekplantor planterades i skogsjord som infekterats med P. quercina och en annan art av Phytophthora, P. cactorum. Båda arterna infekterade och förstörde en stor andel av plantornas rotsystem trots att förhållandena inte var optimala för skadegörarna (skogsjorden var sur, vattentillgången var begränsad och andra mikroorganismer var närvarande i jorden). Fältstudier visade senare att P. quercina även kunde orsaka omfattande skador på rotsystem hos vuxna träd. Omfattningen av skadorna verkade variera beroende på trädens vitalitet, markförhållandena och det rådande klimatet. Trots de omfattande skadorna på rotsystemen kunde få effekter på de unga plantornas ovanjordiska tillväxt eller på näringsstatusen hos plantor eller vuxna träd ses. Detta är dock inte ovanligt, eftersom Phytophthora ofta infekterar rotsystemen hos vuxna träd många år innan effekter i kronan kan upptäckas. Upprepade och omfattande infektioner av rotsystemet, där trädet måste ersätta de rötter som förstörts som en följd av infektionerna, tär dock på trädets reserver av kolhydrater. Detta kan leda till reduktioner i tillväxt av rötter och krona, samt även påverka produktionen av försvarsämnen negativt. Trädens känslighet mot ytterligare rotinfektioner av Phytophthora och mot andra stressfaktorer kan därför öka och trädens hälsa försämras.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)