The distribution of threo and erythroforms of arylglycerol-β-aryl ethers in lignins

Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.