Arbetsintegrerad systemutveckling med kalkylprogram

Sammanfattning: Studieområdet för denna rapport kan formuleras: ”Människor utvecklar med hjälp av kalkylprogram, inom ramen för sina linjearbetsuppgifter, tillämpningar för eget behov, som om de gjordes med ’traditionell’ systemutveckling, skulle innebära betydligt större insatser av tid, personal och specialistkompetens”. Denna aktivitet kan ses ur ett process- produktperspektiv, där processen kallas arbetsintegrerad systemutveckling med kalkylprogram (AIS-K) och produkten kallas kalkylsystem. Människorna som utför aktiviterna kallas användarutvecklare.Syftet med rapporten är att analysera AIS-K som fenomen. AIS-K har analyserats teoretiskt och empiriskt. Den teoretiska analysen har bestått i att relatera AIS-K till Livscykelmodellen och till Nurminens HIS-modell. Fyra empiriska studier har gjorts, en genom rekonstruerad deltagande observation och de övriga genom intervjuer och enkäter.Resultaten visar att arbetsintegrerad systemutveckling är att uttryck för integration dels av arbetsuppgifter och systemutveckling och dels av olika systemutvecklingsaktiviteter. I relation till ”traditionell” systemutveckling fokuseras arbetsuppgiften snarare än utvecklingsarbetet. AIS-K präglas av stegvis förfining, sammanflätade aktiviteter, deklarativt arbetssätt samt avsaknad av standardiserat metodarbete. Kalkylsystem kan indelas efter krav på användarutvecklares förkunskaper om kalkylprogram. AIS-K innebär förändring av roller i utvecklingsarbetet där användarutvecklaren kombinerar utvecklarrollen med någon traditionell användarroll. Syftena med kalkylsystem kan vara rationaliserande, beslutsstödjande eller strategiska.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.