AVHRR NDVI for monitoring and mapping of vegetation and drought in East African environments

Detta är en avhandling från Lund University Press

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Data från AVHRR-sensorn ombord på NOAA satelliten används operationellt för att övervaka vegetation och torka i global och regional skala. Ett vegetationsindex (NDVI) används som en indikator på grön växtbiomassa. Analys av AVHRR NDVI-data över Östafrika pekar på att det finns ett starkt samband mellan den ytmässiga fördelingen av vegetation och NDVI i arida och semi-arida områden. Emellertid så visar analys av tidsserier av NDVI-data att endast ett svagt samband kan etableras med nederbördsdata. Slutsatsen av detta är att AVHRR NDVI-data kan användas för spatiell kartering av vegetation och torka, men är starkt begränsade för övervakning i tiden. Emedan användbarheten av dessa data för övervakning är låg, så kan fenologisk vegetationsinformation, användbar för ytmässig kartering och som indata i ekosystem-modeller, extraheras ur datatypen.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.