Genetic variability and cadmium metabolism and toxicity

Detta är en avhandling från Division of Occupational and Environmental Medicine

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING PÅ SVENSKA Kadmium är en giftig metall vilken finns i mat som vi rekommenderas äta mycket av, exempelvis sädesprodukter, grönsaker och skaldjur. Våra matjordar är kontaminerade med kadmium och föroreningen kommer att kvarstå under mycket lång tid framöver. Kadmium skadar framförallt njurarna och skelettet och kan antagligen även orsaka vissa typer av cancer. Människor är olika känsliga för toxiska effekter av kadmium, och resultat tyder på en ärftlig orsak till denna skillnad i känslighet, men bakgrunden är oklar. Detta arbete vill identifiera ärftliga faktorer hos människa vilka påverkar upptag och omsättning av kadmium i kroppen samt dess toxicitet. Kadmium är ett främmande ämne och därför finns det inga speciella gener eller proteiner som reglerar dess omsättning. Man vet att proteiner som omsätter de essentiella näringsämnena zink och järn inte är hel specifika, och därmed också kan påverka omsättningen av kadmium. Hos kvinnor med lågt järnvärde, vilket kan förekomma t.ex. under graviditet, har det uppmätts förhöjda kadmiumkoncentrationer. Dessutom vet man att en grupp av proteiner som binder zink, så kallade metallothioneiner, skyddar njurarna från kadmiums giftighet. Syftet med den första studien var att leta efter samband mellan variationer i järnrelaterade gener och kadmiumkoncentrationer i blod och urin hos två grupper av kvinnor. Den ena var från Bangladesh och den andra från argentinska Anderna. Syftet med den andra studien var att leta efter samband mellan gener som tillhör zinkmetabolismen och kadmiumkoncentrationer i samma två grupper. Syftet med den tredje studien var att hitta samband mellan variationer i metallothionein-gener och kadmiumkoncentrationer i blod och urin samt njurskada i en grupp män och kvinnor från södra Kina. En variation i transferrinreceptor-genen visade sig vara förknippad med högre kadmiumkoncentrationer i urin hos båda kvinnogrupperna, särskilt bärare av den mer ovanliga varianten (ca 26% av kvinnorna i Anderna och 14% i Bangladesh). Dessutom fanns det samband mellan variationer i zinkrelaterade gener och kadmiumkoncentrationer i blod hos kvinnorna från Anderna. Kinastudien visade att bärare av en polymorfi i metallothionein 1A-genen hade högre risk för njurskada vid stigande exponering för kadmium. Mycket lite har hittills varit känt om vilka gener som styr omsättningen och toxicitet av kadmium i människokroppen. Detta arbete har bidragit till kunskap om vilka gener, och mer specifikt vilka genvarianter, som har betydelse för kadmiums anrikning i människan och om dessa påverkar kadmiums skadlighet.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)