Care and treatment of women with inflammatory symptoms of the breast during lactation

Detta är en avhandling från Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

Sammanfattning: Vård och behandling av kvinnor med inflammation i brösten under amningsperiodenBröstinflammation orsakar stort obehag för ammande mödrar och innebär en risk för att amning avslutas i förtid. Det finns ringa kunskap om effekterna av interventioner, inkluderande akupunktur, som används vid vård av dessa kvinnor. Det saknas även kunskap om mödrarnas upplevelser av bröstinflammation. Syfte: att studera vård och behandling av kvinnor med bröstinflammation vid en amningsmottagning ledd av barnmorskor, att utveckla kunskap om mödrars upplevelser av att vara drabbad av bröst inflammation samt att undersöka faktorer som kan ha betydelse för utvecklandet av bröstabscess. Metoder: metodtriangulering användes för att studera olika aspekter av fenomenet bröstinflammation under amningsperioden; två randomiserade kontrollerade studier I (n = 88) and II (n = 210), en deskriptiv studie III (n = 210), en intervjustudie med en grounded theory ansats IV (n = 14) och en populationsbaserat registerstudie V (n = 1 454 068 enkelbörds förlossningar). Resultat: mödrarnas symptom lindrades mer effektivt med akupunktur akupunkturbehandling men förkortade inte deras kontakt med vården. Nio procent (I) respektive 15 % (II) av mödrarna fick antibiotika. Tolv procent fick recidiv vilket föranledde kontakt med vården inom 6 veckor (III). Sju mödrar (0,1 % av ammande mödrar) utvecklade bröstabscess (II), vilket överensstämde med resultat i den populationsbaserade studien (V). Förekomsten av Grupp B streptococcer i bröstmjölken var relaterad till längre vårdkontakt (II). Mödrarnas viljan att amma kan göra det möjligt för dem att uthärda fysiska och emotionella svårigheter som sjukdomen innebär (IV). Tillgång till klinisk expertis var en viktig del av vården för dessa kvinnor. Att vara förstföderska kan innebära en något större risk för utveckling av bröstabscess. Mödrar över 30 år samt de som föder efter graviditetsvecka 41 har också en ökad risk för abscess (V).Slutsatser: mödrarnas symptom lindrades mer effektivt när akupunktur användes. Kontakten med vården blev dock inte förkortad av akupunkturbehandling. Interventioner som inkluderar akupunkturbehandling kan tillåta mödrar att invänta kroppens anti-inflammatoriska respons och kan därför möjliggöra en avsevärd minskning av antibiotika terapi för dessa mödrar. Resultaten visar behov av att bättre förstå hur amning påverkas av hormoner administrerade till kvinnor under förlossningsarbete och amningen. Tillgång till omedelbar klinisk expertis är en viktig faktor för dessa mödrar vilket hälso- och sjukvårdsplanerare bör vara medvetna om. Förbättrad information angående potentiella amningsproblem bör eftersträvas.Nyckelord: akupunktur, amning, antibiotika, bröstabscess, bröstinflammation, interventioner, mastit, mjölkstockning

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)