Randi Fisher - svensk modernist

Detta är en avhandling från Ellerströms förlag

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Genom att använda Griselda Pollock och Rozsika Parkers metod för feministisk konstforskning, är syftet att (å ena sidan) presentera nya fakta om en tidigare ?okänd? kvinnlig konstnär och hennes konst samt (å andra sidan) att kritiskt diskutera och dekonstruera konsthistorieskrivningen, dess diskurser, kategoriseringsmodeller, värdegrunder, explicita eller implicita ideologier, hierarkier och kanoniseringsprocesser. I centrum för avhandlingen står analyser av Fishers verk och frågeställningar kring den moderna konstnärsrollen. Vilka ideal präglade konstnärsrollen under svensk högmodernism? Vad innebar dessa för en kvinnlig konstnär? På vilket sätt influerade det Fishers konstnärskap, dess förutsättningar och begränsningar? Syftet är att kasta nytt ljus över svensk modernism och dess konsthistorieskrivning, bland annat i analyser av konstkritik, konstnärsideal och konstverk. Genom att studera det som i traditionell historieskrivning framställs som ?periferi? är syftet att ställa nya frågor om det som i samma tradition brukar beskrivas som ?centrala? skeenden och händelseförlopp - och i förlängningen att bidra till insikt om varför det centrala anses just centralt och det perifera perifert. Vidare appliceras Pierre Bourdieus teorier och metoder i kombination med det ovan nämnda genusperspektivet. Därigenom analyseras inte enbart Fishers konst, utan även hennes position i konstens fält. Både hennes kulturella, sociala och ekonomiska kapital var gott och resulterade i en stark position; framgång som målare, deltagande i flera utställningar, offentliga uppdrag. Både Nationalmuseum och Moderna Museet i Stockholm köpte tidigt in hennes verk. Det konstsociologiska perspektivet understryks även i en undersökning av den konstkritik som skrevs i dagspress om Fishers konst under 1940- och 50-talen. Hur kommer det sig till exempel att oljemåleri på duk intar en centralposition i modernismens konsthistorieskrivning, medan offentlig konst ofta betraktats som oväsentlig? Varför har kvinnors konst så ofta betraktats som en perifer och marginell del av modernismen? På vilket sätt har ideologisk övertygelse bidragit till konstnärliga val och arbetsmetoder under modernismen? Vilken betydelse har modernismens fixering vid nonfigurativ konst haft för den abstrakta och figurativa konsten? För att erbjuda ett brett perspektiv på Fishers konst presenteras, tolkas och diskuteras såväl tidiga självporträtt som senare abstrakta och nonfigurativa målningar, bokomslag, textilkonst och glasmåleri. Ett genomgående tema är Fishers starka engagemang i andliga, politiska och ideologiska frågor samt på vilket sätt dessa kom att påverka hennes konst.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)