Religion in Dialogue with Late Modern Society: A Constructive Contribution to a Christian Spirituality Informed by Buddhist-Christian Encounters

Detta är en avhandling från The library at Centre for Theology and Religious Studies

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish I avhandlingen med titeln Religion in Dialogue with Late Modern Society: A Constructive Contribution to a Christian Spirituality Informed by Buddhist-Christian Encounters ger jag ett konstruktivt bidrag till en kristen spiritualitet för ett senmodernt och mångreligiöst samhälle. Med utgångspunkt i en nutidsanalys med avseende på relationen mellan religion och modernitet utvecklar jag ett spiritualitetsbegrepp där jag menar att en spiritualitet för ett senmodernt och mångreligiöst samhälle lever inom ramen för tre spänningsfält: mellan ’kontinuitet och inre fragmentering’, mellan ’formella och informella strukturer’ samt mellan de två religiösa formerna vita activa och vita contemplativa. Mot bakgrund av detta presenterar och analyserar jag trå religiösa personer: Aloysius Pieris, en kristen jesuit som lever och verkar i det ’buddistiska’ Sri Lanka och Thich Nhat Hanh, en buddistisk zenlärare verksam i det ’kristna’ Frankrike. I samtal med dessa två och på basis av identifierade förutsättningar formulerar jag ansatser till en kristen spiritualitet för ett senmodernt, mångreligiöst samhälle. I denna del är begreppen ’gemenskap’, ’dop’ och ’nåd och ansvar’ centrala.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.