Att vara som/den ’en’ är : En etisk diskussion om begreppen rättvisa, erkännande och identitet i en trans'kontext

Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

Sammanfattning: I denna avhandling pekar jag på misserkännande av könsvariation och orättvisor som följer av detta som en viktig orättvise- och misserkännandeproblematik. Den övergripande ambitionen är att diskutera en möjlig(görande) etik. Det innebär att den är möjlig att formulera och att intentionen är människors möjliggörande. Målet är att förstå begreppen rättvisa och erkännande i relation till identitet och identitetspolitik, genom en tankefigur som jag har kallat ’att vara som/den en är.’ I syfte att konkretisera den teoretiska diskussionen är den placerad i en trans'kontext. Denna exemplifieras av ett transbiografiskt och ett transpolitiskt kapitel, vilka presenterar identitetserfarenheter och politiska och moraliska ståndpunkter som relateras till dessa. Genom att studera transpolitiken blir det möjligt att identifiera uttryck för moraliska brister vad gäller rättvisa och erkännande, vad Iris Marion Young förstår som ’normativa möjligheter.’ I det transbiografiska materialet framkommer erfarenheter av osynlighet och dess ontologiska konsekvenser som en sådan moralisk brist. Det visar på vikten av synlighet och lyssnande som moraliska nödvändigheter för att möjliggöra könsvarierade identiteter och existenser genom att begreppsliggöra föreställningar om könsvariation. Figuren ’att vara som/den en är’ är tänkt att ge utrymme för en diskussion om vardagliga identitetserfarenheter och dess konsekvenser utan att iscensätta begreppets problematiska epistemologiska och ontologiskt begränsande konsekvenser. Avhandlingen resulterar i ett förslag på en möjlig(görande) etik med öppna och flexibla erkännandeprinciper samt en specificering av dessa så att de kan fungera som en transmöjliggörande etisk vägledning.

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)