Möjligheter i kollegiala samtal om NO-undervisning och bedömning

Sammanfattning: Syftet med studien är att belysa NO-lärares kollegiala samtal om bedömning i ett sammanhang av undervisning och lärande i naturvetenskap, som arena för professionsutveckling. Lärarens kompetens är en av de viktigaste faktorerna för elevers möjlighet att lära och kollegialt samarbete om planering av undervisning kan skapa goda förutsättningar för lärares lärande. Uppsatsen bygger på två delstudier. Båda studierna tar utgångspunkt i den fenomenografiska traditionen, där lärande innebär att någon erfar ett fenomen för ett för henne nytt sätt. I den första delstudien analyseras kvalitativt skilda sätt i hur lärare i kollegiala samtal uttrycker sig om innehållsliga aspekter av NO-undervisning och bedömning. I den andra delstudien analyseras samtalsflödet. Resultatet i studien bygger därmed på två delresultat av olika karaktär. I den första studien uttrycker sig lärarna om samma innehåll men på skilda sätt. Skillnaden framträder i hur de talar om aspekter av bedömning och relationen mellan dem. När kunskap och eller det kunnande eleverna visat relateras till den undervisning som genomförts i klassrummet, öppnar det för ett förhållningssätt där undervisning och bedömning ses som beroende av varandra. I den andra studien belyses möjligheter till lärande i de kollegiala samtalen om bedömning av elevers kunnande i naturvetenskap, ur såväl ett kollektivt som ett individuellt perspektiv. Bilden som framträder i studien är inte entydig utan snarare mångbottnad och varierad i relation till de aktiviteter lärarna ägnar sig åt, individuellt eller kollegialt. Ett antal exempel har identifierats som sammantaget bidrar med kunskap om innebörden av möjligheter i de kollegiala samtalen. Kollegiala samtal om NO-undervisning och bedömning av elevers lärande kan därmed bidra till lärares professionsutveckling. I samtalet skapas möjlighet till att explicit uttrycka sig om exempelvis tolkning av styrdokument och vilken betydelse det får för planering, genomförande och utvärdering av egen undervisning. Genom att eftersträva samtal med god kvalitet, där deltagarna gemensamt eller med hjälp av en samtalsledare medvetet försöker synliggöra varandras förgivettaganden, kan möjligheter skapas för gemensam och individuell utveckling som lärare.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.