Towards More Coherent and Sustainable Biomass Policy: Examining European biomass-to-energy planning

Detta är en avhandling från International Institute for Industrial Environmental Economics, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Mot en sammanhållen och hållbar biomassapolitik: En studie av europeisk biomassa-för-energi-planering Biomassa används för många ändamål. När den används som biobränsle för att producera energi utgör den en förnybar energikälla med många fördelar, bl. a. i form av minskade utsläpp av växthusgaser och en ökad trygghet i energiförsörjningen. Men biomassa är även en råvara för mat, djurfoder, material och kemikalier. Den här omfattande användningen av biomassa komplicerar bilden eftersom många användningsområden kan konkurrera om biomassan. Ett välkänt exempel på detta är debatten om "mat eller bränsle" när man t. ex. använder majs som drivmedel för fordon. Utöver livsmedelssäkerhet, har negativa effekter till följd av användningen av biomassa för energi uppmärksammats inom bl. a. biodiversitet, och vattenkvalitet. Enligt experter på området krävs en koordinerad politik för att å ena sidan maximera nytta och uttnyttja synergieffekter, och att å andra sidan balansera detta mot de negativa bieffekter som produktionen av bioenergi kan ha. Denna balansering är särskilt viktig eftersom Europeiska kommissionen har beslutat om ambitiösa målsättningar för att öka konsumtionen av förnybar energi och minska växthusgasutsläppen till år 2020. Bioenergi är tänkt att vara en viktig komponent för att uppnå dessa politiska målsättningar. För att underlätta ökningen av bioenergi samt koordinera politiken för användning av biomassa, har EU efterlyst planering av biomassa för energi. Många europeiska länder och regioner har därför fastlagt olika planer och strategier för att påskynda användningen av biomassa för energi. Denna avhandling visar att diversiteten och komplexiteten vad gäller användningen av biomassa kräver koordination av (och med) planeringen för att leva upp till de politiska målen och uppnå en mer hållbar biomassa-användning. Avhandlingen visar även att nuvarande biomassa-för-energi-planering är otillräcklig för att uppnå en sammanhållen och hållbar bioenergiutveckling. Studien föreslår åtgärder för en genomtänkt politik och sunda planeringsprocesser i syfte att erhålla en bättre politisk samstämmighet. Detta kräver flexibilitet, kontinuerlig utveckling och utvärdering, för att därigenom dra erfarenheter från pågående processer. För att realisera dessa planer krävs en bredare hänsyn till andra användningsområden samt ökad förståelse för detta bland intressenterna inom området biomassa och energi. Vidare måste intressenterna samarbeta mer för att man skall kunna uppnå de allmänna målen, samtidigt som målkonflikter minimeras och synergieffekter kommer till stånd. För att balansera följderna av att de flesta politiska processer styrs uppifrån (top-down), föreslås i avhandlingen att planering i ett underifrån perspektiv (bottom-up) borde beaktas i den övergripande politiken. Kommunikation och samarbete mellan aktörer på olika nivåer behöver också förbättras. Dessutom föreslås att goda erfarenheter av planering för ökad användning av biomassa i olika länder (och regioner) borde spridas bättre för att öka kunskapen kring de faktorer som underlättar planering för framtida biomassa. Forskningsresultaten ger värdefull kunskap inför framtida utformning och implementering av politiska beslut för användningen av biomassa. Kunskapen är särskilt relevant för aktörer involverade i planering på nationella och regionala nivåer. Rekommendationerna i denna studie kan därmed bidra till en bättre planering och i och med detta en effektivare och mer hållbar utveckling för bioenergin. Denna avhandling är baserad på studier av dokument och processer relaterade till användningen av biomassa för energi på både nationella och regionala nivåer. Den inbegriper även interaktionen mellan politiska instrument och deras effekt på användningen av biomassa. Forskningen har delvis finansierats av Joint Research Centre vid Europeiska kommissionen, där forskningen bedrevs under de tre första åren av doktorandarbetet, och delvis inom projektet "Bioenergy Network of Excellence – Overcoming Barriers to Bioenergy" (under det sjätte ramprogrammet).

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)