Throughput Analysis of Interfering Packet Radio Networks

Detta är en avhandling från Department of Electroscience, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish I avhandlingen presenteras ett matematiskt ramverk för analys av datagenomströmning i paket-baserade radionät som stör varandra. Tidigare forskning om prestanda i paketradionät täcker många olika system och aspekter. Tidigare publicerade arbeten har dock till stor del varit begränsade till fixa paketlängder. Ramverket som presenteras i avhandlingen tillåter detaljerad analys av radionät som använder olika paketlängder, vilket är typiskt för verkliga system. Ramverket tillåter även analys av frekvenshoppande radionät med olika bredd och form på transmissionsspektra. En introduktion ges till interferens i radiosystem med en översikt över tidigare arbeten. En översikt över det matematiska ramverket som används i avhandlingen presenteras också, inklusive en beskrivning av systemmodellen som används och två metoder för att härleda slutna uttryck för datagenomströmning. Den första delmetoden baseras på paketkollisioner där två eller fler paket som överlappar i tid och frekvens resulterar i förlorade paket och reducerad genomströmning. Den andra metoden baseras på mängden störande energi som tas emot av enheterna i radionäten. Där antas paket gå förlorade om mottagen störande energi överstiger en viss tröskel. Exakta och approximativa uttryck både för sannolikheten för lyckad pakettransmission och för genomströmning i näten härleds för det fall att paketkollisioner leder till förlorade paket. Uttrycken används i analyser av störande frekvenshoppande radionät för att illustrera hur relativa paketlängder kan påverka uppnåbara datahastigheter. Slutna uttryck för genomströmningen baserade på mottagen störande energi härleds också. Dessa kan användas för att analysera heterogena system av störande nät där olika radiogränssnitt används av näten vilket är en allt vanligare situation i olicensierade frekvensband. Slutligen undersöks relationen mellan de två delmetoderna och dessutom jämförs resultat från beräkningar med resultat från mätningar på verkliga nät.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)