Essays on African Growth, Productivity, and Trade

Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar olika aspekter av produktivitet och ekonomisk tillväxt i Afrika och består av fyra kapitel. I det första kapitlet utförs en analys av de faktorer som påverkar Afrikas tillväxt på lång sikt. Analysen är baserad på en studie av ett antal Afrikanska länder som genomgått stark ekonomisk tillväxt under längre perioder. Studiens främsta slutsatser är att en kombination av investering, makroekonomisk stabilitet och strukturell ekonomisk förändring är nödvändig för att främja hållbar långsiktig tillväxt. I det andra kapitlet diskuteras förhållandet mellan produktivitetstillväxt och export. Studien, som är baserad på data från Kamerun, pekar på en ömsesidigt förstärkande effekt mellan dessa två variabler. Detta innebär att en ekonomisk politik som främjar handel kan sätta igång en positiv process som leder till både ökad export och ekonomisk tillväxt. Analysen klargör dessutom att en adekvat styrning av realväxelkursen är viktig för utvecklingen av export inom tillverkningsindustrin. Det tredje kapitlet är en studie av Gabon, en oljeproducent vars oljereserver beräknas krympa kraftigt under de närmaste åren. Kapitlet behandlar de ekonomiska konsekvenserna av en sådan minskning och vilka åtgärder som krävs för att minimera dess negativa effekter. Resultaten understryker vikten av att förstärka statens finansiella ställning, främja privata investeringsinitiativ och se till att realväxelkursen tillåts vara så flexibel som möjligt. Det sista kapitlet undersöker var de viktigaste handelspotentialerna finns för ett antal Medelhavsländer i Nordafrika och Mellanöstern. Syftet är att identifiera vilka regioner som är underutnyttjade som exportmarknader för dessa länder. Studien analyserar också effekterna av dessa Medelhavsländers integration med EU, vilken har pågått i varierande grad sedan mitten på 1990-talet. Det framgår att flera länder, framförallt USA, i allmänhet utgör en viktig handelspotential. Resultaten antyder också att integrationen med EU hittills givit relativt små effekter, med vissa undantag.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)