CRITICAL LIMB ISCHAEMIA WITH SPECIAL EMPHASIS ON EPIDEMIOLOGY, INFLAMMATORY MARKERS AND CARDIAC FUNCTION

Detta är en avhandling från Medicinsk Informationsteknik, Malmö

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING PÅ SVENSKA (COMPREHENSIVE SUMMARY IN SWEDISH) Bakgrund Kritisk extremitetsischemi (KI), d.v.'s. cirkulationsstörning på grund av åderförkalkning i nedre extremiteterna's tillförande blodkärl med vilovärk och/eller sårbildning, har dålig progno's. Förekomsten av KI i Sverige har tidigare varit bristfälligt känd. Samtliga patienter med KI i Skåne's tre sydligaste sjukvårdsdistrikt handlägg's vid Kliniken för kärlsjukdomar Malmö-Lund, vilket möjliggör studier av totalmaterial av KI-patienter. Trot's korrekt omhändertagande av den sjuka extremiteten är 1-årsdödligheten vid KI kring 20 %, främst orsakat av åderförkalkning även i hjärtat's kranskärl och hjärna. I uppkomsten av åderförkalkning samspelar förhöjda nivåer av blodfetter med inflammatoriska signalsubstanser (t.ex. TNF-a, neopterin och interleukin (IL)-6) och kärlaktiva faktorer, t.ex. endotelin (ET)-1 frisatt från blodkärlsväggen's insida. Förhöjda nivåer av blodfetter och inflammatoriska signalsubstanser innebär ökad risk att insjukna i akut hjärtinfarkt, men dera's betydelse vid KI har varit sämre studerad. Målsättningar Att utvärdera aktivering av blodplättar och inflammatoriska signalssubstanser frisatta från vita blodkroppar vid kärlröntgen och ballongvidgning i nedre extremiteterna's tillförande blodkärl (arbete I). Att identifiera och fastställa förekomsten av KI i en svensk befolkning samt riskfaktormönstret ho's dessa patienter (arbete II). Att kartlägga relationerna mellan inflammatoriska signalsubstanser frisatta från vita blodkroppar och störning av funktionen i blodkärlsväggen's insida ho's patienter med KI, samt att värdera huruvida inflammatoriska signalsubstanser, frisatta från vita blodkroppar, påverkar dödligheten ho's dessa patienter (arbete III). Att utvärdera hjärtfunktion, hjärtrytm och EKG förändringar talande för syrebrist i hjärtat i relation till inflammatoriska signalsubstanser frisatta från vita blodkroppar och 1-årsdödlighet ho's KI-patienter (arbete IV). Att utvärdera eventuella skillnader i det inflammatoriska svaret ho's KI-patienter med respektive utan diabete's (arbete V). Material och metoder Arbete I: Fjorton patienter som genomgått kärlröntgen på grund av. cirkulationsstörning orsakad av åderförkalkning i nedre extremiteterna's tillförande blodkärl, varav nio genomgick ballongvidgning. Arbete II-IV: Samtliga 319 patienter med KI vårdade vid Kliniken för kärlsjukdomar under en 14-månadersperiod identifierade's och 259 (81 %) samtyckte till att vara med i studien. Sjukhistoria, rutinlaborationer inklusive blodfetter, blodsocker, aktuell medicinering, arm och ankelblodtryck, p-ET-1, samt inflammatoriska mediatorer, TNF-a, neopterin, IL-6, CD40 ligand, hsCRP och isoprostan 8-epi-PGF2?, analyserade's. Total dödlighet registrerade's efter ett år. Tvåhundratrettiotvå (90 %) av patienterna undersökte's med EKG, medan ultraljudsundersökning av hjärtat utförde's ho's 88 (34 %) patienter. Resultat Arbete I: Kärlröntgen påverkade inte de inflammatoriska substanserna från vita blodkroppar, medan däremot substanser från blodplättarna påverkade's. Arbete II: Trettioåtta personer per 100 000 invånare per år insjuknar i KI. Patienterna's ålder var 75±10 år och systoliskt eller diastoliskt blodtryck över rekommenderad nivå (140/90mmHg) såg's ho's 137 (53 %). P-kolesterolnivåer över rekommenderad nivå såg's ho's 48 % av patienterna. Bara 24 % av patienterna hade uppnått rekommenderade nivåer för blodtryck och blodfetter. Åttiofyra (32 %) patienter var fortfarande rökare, medan 72 (28 %) tidigare varit rökare. Känd diabete's fann's ho's 123 (47 %), och ho's ytterligare 12(5 %) upptäckte's diabete's under sjukhusvistelsen. Arbete III: Ettårsdödligheten var 61 (24 %) patienter. Bland avlidna patienter hade fler sårbildning, färre blodfettssänkande behandling samt högre nivåer av hsCRP, neopterin, IL-6 och TNF-?. I en fördjupad statistisk analy's justerad för övriga variabler kvarstod neopterin och TNF-?, men inte interleukin-6 eller hsCRP som oberoende prediktorer av 1-årsdödlighet. Arbete IV: Etthundraåttiosex (80 %) patienter hade sinusrytm (SR), 36 (16 %) hade förmaksflimmer eller fladder (FF), och 10 (4 %) pacemakerrytm. EKG-förändringar tydande på syrebrist i hjätat såg's ho's 133 (60 %) patienter. FF-patienter hade högre p-IL-6 och neopterin och tenderade att ha högre 1-årsdödlighet (p= 0,0591) än de med SR. De med EKG-förändringar hade högre ET-1, 8-epi-PGF2?, neopterin och 1-årsdödlighet än de utan syrebrist i hjärtat. Hjärtat's pumpförmåga var omvänt relaterad till p-IL-6 och p-neopterin. Patienter med nedsatt pumpförmåga hade förhöjd 1-årsdödlighet. Vänster hjärtkammare's innerdiameter var relaterad till p-IL-6, p-TNF-? och p-neopterin, medan vänster förmak's innerdiameter var relaterad till TNF-? och neopterin. Arbete V: KI patienter med diabete's har oftare njurfunktionsnedsättning och åderförkalkning lokaliserad längre ut i blodkärlen till benen. Nivåerna av de inflammatoriska signalsubstanserna TNF-a och neopterin är ökade ho's KI-patienter med diabete's jämfört med ho's KI-patienter utan diabete's. Sammanfattande slutsatser Ho's patienter som genomgår kärlröntgen av tillförande blodkärl till nedre extremiteterna se's få effekter av denna procedur på nivåerna av inflammatoriska sig-nalsubstanser. I södra Sverige insjuknar årligen 38 av 100 000 invånare i KI. Både medicinska riskfaktorer för åderförkalkning och samtidigt förekommande åderförkalkningssjukdom är vanligt förekommande ho's patienter med KI. Dessutom är behandlingen av medicinska riskfaktorer ho's dessa högriskpatienter otillfredsställande i förhållande till de rekommendationer som finn's. Patienter med KI behöver bedöma's och behandla's av läkare med intresse för och kunskap om riskfaktorbehandling avseende åderförkalkningssjukdom. Av svenska KI patienter avlider 24 % under första året efter sjukhusvistelsen. Förhöjda nivåer av inflammatoriska signalsubstanser förutsäger oberoende 1-årsdödligheten vid KI, och är dessutom relaterade till patienterna's hjärtfunktion. KI patienter med diabete's har oftare njurfunktionsnedsättning och åderförkalkning lokaliserad längre ut i blodkärlen till benen och förhöjda nivåer av de inflammatoriska signalsubstanserna TNF-a och neopterin.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)