Erkännande av utländska förvaltningsbeslut

Detta är en avhandling från Juristförlaget i Lund

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Ämnet för avhandlingen är verkningarna av utländska förvaltningsbeslut i svensk rätt. På många offentligrättsliga områden finns regler och principer som innebär att utländska beslut skall tillmätas rättsliga verkningar i Sverige. Hit hör exempelvis körkort, yrkeskvalifikationer och produktgodkännanden. Syftet med avhandlingen är att i svenskt förvaltningsrättsligt perspektiv undersöka hur regler och principer om erkännande av utländska förvaltningsbeslut fungerar i det svenska förvaltningsrättsliga systemet. Ämnet behandlas genom dels identifiering av rättsliga principer och regler, dels systematisering av materialet mot bakgrund av en intresseavvägning mellan internationellt samarbete och nationellt självbestämmande. Den grundläggande regleringen i folkrätt, EU-rätt och svensk rätt innebär inte någon allmän plikt att erkänna andra staters förvaltningsbeslut. Dock föreligger, särskilt inom EU-rätten, vissa allmänna åtaganden till internationellt offentligrättsligt samarbete. Uttryckliga erkännandeplikter följer av internationella konventioner, EU-rättsakter och svenska författningar. Vidare kan EU-rättsliga principer, inte minst principen om ömsesidigt erkännande, innebära erkännandeplikter i enskilda fall. När det föreligger en erkännandeplikt är utrymmet att vägra att godta ett utländskt beslut mycket begränsat och kan normalt endast aktualiseras när det föreligger en uppenbar brist i det utländska beslutet. Avhandlingen undersöker vidare de frågor som kan uppstå vid de svenska myndigheternas handläggning i anslutning till olika slags erkännanderegler. Särskilt uppmärksammas de bestämmelser om hemlandstillsyn som förekommer i anslutning till vissa erkännanderegler. I avhandlingen presenteras en typologi för erkännanderegler, vilken utgår från avvägningen mellan nationellt självbestämmande och internationellt samarbete. En övergripande slutsats av undersökningen är att erkännanderegler kan anses ha sin främsta funktion i att de möjliggör en avvägning mellan dessa intressen.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.