Vi och dom och alla dom andra andra på Komvux : etnicitet, genus och klass i samspel

Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Syftet med den här avhandlingen har varit att förstå hur grupper av vi och dom skapas och består, framför allt inom utbildning och skola, och särskilt inom gymnasiala Komvux. I vardagligt tal menar människor oftast att dom är invandrare, medan vi är svenskar. Jag har visat att denna uppdelning, som sker nästan automatiskt, är alltför förenklad och svart-vit. Ett undersyfte i avhandlingen har varit att se hur begreppen genus/kön, etnicitet och klass samspelar, något som svensk forskning hittills inte fokuserat särskilt mycket. Genus, etnicitet och klass är alla begrepp som både är betydelsefulla för hur våra samhällen ser ut och är organiserade och för människors individuella liv. Hur vi kategoriserar och delar upp varandra utifrån genus, etnicitet och klass kan dessutom förstås som grunder till hur uppdelningen i vi- och domgrupper ser ut. Genus, etnicitet och klass är också särskilt viktiga inom skola och utbildning. Utbildning kan historiskt sett beskrivas som ett projekt för vita (svenska), västerländska män och pojkar från högre klasser och detta kan sägas ha konsekvenser än idag, för bl a hur vissa ämnen som karakteriserats som pojkämnen som fysik och matematik och att teoretiska ämnen och utbildningar har högre status än praktiska. Detta trots att flickor idag i allmänhet presterar högre betygsmässigt än pojkar, utom pojkar från medelklassen som fortfarande presterar högt, och att de flesta lärare på åtminstone lägre nivåer är kvinnor. De teoretiska utgångspunkterna i avhandlingen består bl a av feministisk teori som bl a fokuserat på samspelet mellan genus och andra begrepp, teorier om etnicitet, ’ras’ och klass, Elias teori om Etablerade och Outsiders (1964/1999), Tillys teori om beständig ojämlikhet och Bourdieu och Passerons teori (1977) om hur klassamhället reproduceras genom utbildning. Jag har gjort deltagande observationer och intervjuer med elever, lärare, kuratorer och studievägledare på två olika Komvux och i avhandlingen diskuterar jag resultaten som kan sägas ha bredare giltighet än bara för Komvux. Förutom etnicitet, har jag även fokuserat på rasbegreppet och rasialiseringsprocesser. ’Ras’ som begrepp används ogärna i ett svenskt sammanhang, men jag har velat visa att det kan vara användbart. Särskilt för, i det här fallet, de elever i studien som kategoriserades och sågs som invandrare beroende på hur de uppfattades genom synliga kännetecken av människor runt dem på Komvux. Speciellt tydligt blir det när det handlar om adopterade elever, men det sker liknande processer hela tiden i vardagen på Komvux. I avhandlingen visar jag att det på en teoretisk och analytisk nivå är lätt att se hur genus, etnicitet/ ’ras’ och klass samspelar, men om man ska förstå vad som sker i vardagen måste man ner på en empirisk nivå där varje enskilt sammanhang är avgörande. Jag har dessutom visat att vi- och domgrupper är betydligt mer komplicerade än vad de först kan verka. Det förekommer rangordningar och hierarkier – oftast baserade på just genus, etnicitet och/eller klass – både inom och mellan vi- och domgrupperna. Särskilt tydligt blir detta när elever med utländska bakgrunder pratar om vissa andra med invandrarbakgrund, om dom andra andra. Dessa andra andra är de som uppfattas som inte integrerade, som inte finns på gymnasiala Komvux (alls eller i någon större utsträckning), som lever i segregerade stadsdelar och som vill behålla sina egna kulturer och traditioner till varje pris. Eleverna på Komvux som har invandrarbakgrund ser sig inte själv tillhöra denna domgrupp, medan svenska elever (och personalen som i stor utsträckning är svensk) ser den största skillnaden mellan sig själva som vi, som svenskar, och dom, invandrarna, vilka dom än är. Genom att inte se vare sig svenskar eller invandrare som varierande grupper missar man förståelsen för de rangordningar och möjlighet till variation och förändring som förekommer inom och mellan grupperna. Avhandlingen visar sålunda att vi inte kan tala om svenskar och invandrare som två enhetliga och åtskilda grupper, vare sig på Komvux, inom utbildning i allmänhet eller i det övriga samhället. Det förekommer mycket mer variation, gränsöverskridande och ifrågasättande av dessa två grupper, än vad man vid en första anblick kan tro.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.