Protected Attractions : Tourism and Wilderness in the Swedish Mountain Region

Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Human Geography,Stockholm University

Sammanfattning: I avhandlingen görs en analys av hur olika aktörer uppfattar, begreppsliggör och använder landskap. Det är en viktig del i att öka vår förståelse om rumsliga och tidsmässiga processer som påverkar landskapet. I norra Sverige inrättades Europas första nationalparker 1909. Trots kulturhistoria och dagens markanvändning beskrivs fjällen i norra Sverige ofta som vildmark. I denna sammanläggningsavhandling undersöks den turistiska användningen av skyddade områden och betydelsen av olika intressen i formandet av bilder av landskapet i Norrbottensfjällen. De huvudsakliga teman som undersöks är hur landskapets värden uttrycks, tolkas och förklaras av turister, liksom inverkan av olika idéer som ligger till grund för naturvården. Utifrån enkäter och intervjuer samt genom jämförelser med andra områden och över tiden, analyseras turisternas karaktäristika, deras beteenden och motiv till besök samt deras uppfattningar om landskapet. Resultaten visar bland annat att turister besöker fjällen för att uppleva natur och vildmark samt för mental avkoppling. Turister uppfattar landskapet i norra Sverige som vildmark samtidigt som de uppskattar turistanläggningar med service, den samiska kulturen och renskötseln. Fjällens attraktion består av en kombination av service och orört landskapet. Resultaten visar att synen på fjällen som vildmark och naturlandskap i stort inte förändrats under det senaste århundradet. I denna avhandling problematiseras och ifrågasätts begreppet vildmark eftersom det skapar vissa bilder och värderingar om hur vi uppfattar och hanterar landskap.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.