Strategic alliances and trust processes - a study of strategic collaborations between high-technology companies

Detta är en avhandling från Lund Business Press

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Strategiska allianser utgör en tillväxtstrategi som har blivit ett allt vanligare inslag i näringslivet. Även forskningsbidragen kring strategiska allianser har vuxit i omfattning. Dessa forskningsbidrag har i stor utsträckning utgått från ett ekonomiskt/rationellt perspektiv samt fokuserat på de inledande faserna i samarbetet, med inriktning på motiv och val av samarbetpartner. Syftet med denna studie har varit att utveckla en större förståelse för strategiska allianser och dess dynamiska utveckling. Ett speciellt syfte har varit att undersöka förtroendeprocesserna i de studerade samarbetena. Studien inkluderar socio-kulturella element och speglar såväl ledningens som medarbetarnas vardagsverkligheter i samarbetsprocesserna. Den teoretiska diskussionen baseras på dels litteraturen kring strategiska allianser dels sociologisk litteratur. Studien visar på betydelsen av att uppmärksamma en strategisk allians kontextuella förutsättningar, som i denna studie av FoU-samarbeten inkluderade en stor risk för opportunism, stark konkurrens och snabb teknologisk utveckling. Tillsammans med den temporära karaktären av en strategisk allians, medverkade detta till det stora inslaget av motsägelsefulla budskap och situationer i samarbetsprocessen. Studien indikerar också betydelsen av att uppmärksamma de skilda tolkningar ledning respektive medarbetare kan uppvisa om viktiga element i en samarbetsprocess. Dessa element diskuteras i termer av tidsdimensionen och vardagsverklighetens ramar och interaktioner. Till skillnad mot aktuell forskning som ofta fokuserar på förtroende på partnernivå i en stabil kontext, diskuterar denna avhandling förtroende i ett komplext och motsägelsefullt sammanhang. Detta medverkade till osäkerheten i samarbetet och svårigheterna att utveckla förtroende mellan samarbetsaktörerna. Studien visar den framväxande och fluktuerande karaktären av förtroende och medarbetarnas behov av att successivt konfirmera förtroendet i de dagliga samarbetsinteraktionerna. Samarbetena föreföll bli mer instabila, osäkra och motsägelsefulla i samband med övergångarna mellan olika faser i samarbetsprocessen vilket påverkade förtroendet mellan samarbetsaktörerna.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.