Problemlösning i matematik : en studie av påverkansfaktorer i årskurserna 4-9. Bilaga 2 : elevernas lösningar av de olika problemen

Detta är en avhandling från Tomas Hallström, Lärarhögskolan, S- 200 45 Malmö, Sweden , tel.: 040-6658365

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Syftet med studien är att bestämma de faktorer som påverkar eleverna då de löser matematiska problem i årskurserna 4-9 i grundskolan. Metoden, som använts, består i en analys av lösningarna till 25 problem, som getts i var och en av årskurserna. Några av problemen har varit desamma i alla årskurserna och ungefär 100 elever har deltagit i varje årskurs. Genom att undersöka de fel, som eleverna gjort, har det varit möjligt att bestämma ett antal förmågor, som jag kallat faktorer, vilka påverkar problemlösningen. Faktorerna har indirekt beskrivits genom kategorier av fel, som eleverna gjort. 16 faktorer har bestämts: 9 faktorer tillhör elevens kognitiva utveckling, 6 den matematiska inlärningen i skolan och en faktor får tillskrivas ett personligt drag av slarv. Som ett resultat av de bestämda faktorerna har en modell för problemlösningen konstruerats, vilken innehåller alla faktorerna. Av alla fel, som gjorts av eleverna i alla faktorerna, har de kognitiva faktorerna bidragit med cirka 60 %, de matematiska med 25 % och den individuella faktorn med 15 %. Detta gäller i alla årskurserna. Som en följd av undersökningens uppläggning har vissa jämförelser gjorts: 1. Jämförelse mellan årskurserna visade att det är en stor spridning av elevernas problemlösningsförmåga. I medeltal kan 25 % av eleverna i årskurserna 4 och 5 lösa ett problem, som 25 % av eleverna i årskurs 9 misslyckas med. Det är endast 5 uppgifter som är gemensamma för alla årskurserna och som jämförelsen bygger på. Resultatet får närmast ses som en tendens och behöver kompletteras med nya och mer omfattande studier. 2. Jämförelse mellan problemlösningsförmågan hos flickor och pojkar har också gjorts med avseende på antalet korrekta svar i alla problemen. I årskurserna 4 och 5 är skillnaderna små men i årskurserna 6-9 har pojkarna omkring 20 % fler korrekta svar än flickorna.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.