Assessment of increased upper airway resistance in snorers. Methodological and diagnostic considerations

Detta är en avhandling från Otorhinolaryngology (Lund)

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Vid omhändertagande av patienter med snarkning och obstruktionsproblematik är det viktigt att beakta alla grader av andningsstörning. Nuvarande utredningsmetoder är väl lämpade för att diagnostisera avancerade sjukdomstillstånd präglade av andningsuppehåll under sömnen (apnéer) men har svårare att identifiera patienter vilkas andnings- och sömnstörning är mindre uttalad. Detta kan bero på allmänt använda undersökningsmtoders okänslighet för lindrigare störningar av andningen, men även den använda klassifikationen av andnings- och sömnstörningar kan tänkas vara för begränsad för att täcka hela sjukdomsspektrat. Avhandlingen visar att registrering av andningsreduktion med indirekta mätmetoder bör granskas kritiskt, speciellt i de fall där diagnostik av obstruktiva andningsstörningar enbart baseras på dessa metoder. Intrathoracal tryckmätning i matstrupen har visats vara en bra metod för registrering av olika grader av andningsstörning av obstructiv typ. Med modern microchip teknik kan detta vara ett väsentlig

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.