The Imagined versus the Real Other: Multiculturalism and the Representation of Muslims in Sweden

Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Är muslimer så annorlunda jämfört med andra medborgare att de måste leva segregerade och separeras från resten av det svenska samhället? Vad är en muslim och vem skall definiera denna kategori? I den här avhandlingen presenteras huvudaktörerna i diskussionen och deras ideologiska synsätt. Den mångkulturalistiska ideologin är hegemonisk i Sverige när det gäller frågor som rör kulturell pluralism; intellektuella i olika maktpositioner delar ideologins grundläggande moraliska värderingar. I avhandlingen argumenteras för att om förståelsen av den Andre är grundad i den mångkulturaliska ideologin så döljs viktiga kulturella och sociala aspekter kring integration. Den mångkulturalistiska ideologiska hegemonin kan reproduceras socialt, som i alla ideologiska system, genom olika materiella och symboliska bekräftelser och sanktioner. Aktörer som kritiserar ideologin är alltså utsatta för risken att klassificeras som rasister och därmed att uteslutas från gruppen av moraliskt rättänkande medborgare. Påståendena i den mångkulturalistiska diskursen om hur det är och bör vara när det gäller muslimers integration, kontrasteras i avhandlingen mot empiriska data som samlats in under ett antropologiskt fältarbete i stadsdelen Rosengård i Malmö. En viktig poäng i avhandlingen är att diskursen om islam i Sverige, som är organiserad med hjälp av mångkulturalistiska ideal, utelämnar centrala kunskapsområden som är nödvändiga för en förståelse av muslimers integration. Den mångkulturalistiska hegemonin förhindrar sålunda en förståelse av problem i det mångkulturella samhället. Problemet med detta är att de goda intentioner som är inbyggda i den mångkulturalistiska ideologin, istället för att bidraga till muslimers integration, bidrar till att exkludera muslimer från fullt deltagande i det svenska samhället.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)