Funktionshindrade barns lek och aktivitet : En studie av struktur och utförande i förskolan

Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen

Sammanfattning: Avhandlingen berör funktionshindrade barns lek och aktivitet och den är en studie av strukturer och utförande i förskola för dessa barn.Avhandlingens utgångspunkter består av tre delar. Den första delen berör min egen erfarenhet av arbete i omsorger om funktionshindrade. Den andra delen tar upp den miljörelaterade synen på funktionshinder samt organisation och omorganisation i omsorg om personer med funktionshinder och i barnomsorg. Den tredje delen består av ett aktivitetsperspektiv. Aktivitet ses här som bestående dels av en struktur och dels ett utförande. Strukturen föregår utförandet men inte på ett deterministiskt sätt. Det betyder att strukturen styr, lockar fram och vägleder utförandet i en aktivitet. Det betyder också att strukturen innehåller kulturellt förankrade normer för ett typiskt utförande av en aktivitet. Struktur och utförande står i ett dialektiskt förhållande till varandra och strukturen kan därför också påverkas och förändras genom aktivt agerande.Studiens syfte är för det första att undersöka förskolan som institution och organisation för barn med funktionshinder vilket inkluderar den verksamhet som förekommer där. Avhandlingen syftar för det andra till en teorigenererande aktivitetsanalys när det gäller aktiviteter och lekar för funktionshindrade barn.Studien är kvalitativ och har vägletts av grounded theory metoden. Data för studien samlades in genom deltagande observationer i två faser. Under fas 1 fördes fältanteckningar och under fas 2 gjordes videoinspelningar. Analys av data påbörjades samtidigt med datainsamlingen men slutfördes senare efter avslutad fältfas.I resultaten beskrivs två olika slags förskoleverksamheter. Resultaten redovisar också aktivitetsanalysens fem olika aktivitetssituationer. Dessa är anomilek, undervisande situationer, meningsfulla situationer, mobbingsituationer och rituella situationer. Var och en av dessa har olika strukturella egenskaper. Dessa egenskaper berör komplexitet, flexibilitet och social sammanhållning. Innovativa aktivitets- och lekutföranden i meningsfulla situationer och ritualism har identifierats som leksätt som är alternativa utförandemöjligheter för barn med funktionshinder.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.