Generationsskiften i mindre familjeföretag

Sammanfattning: Mindre familjeföretag utgör ett viktigt inslag i det svenska näringslivet. Samtidigt som många sätter en stor tilltro till familjeföretagens betydelse för nationens tillväxt så visar en del studier att endast ett fåtal familjeföretag genomför mer än ett generationsskifte. Generationsskiftesproblematiken har blivit en central fråga för familjeföretagen men det finns ingen allmänt vedertagen definition för begreppet. I denna studie är begreppet synonymt med ledarskifte. En stor del av forskningen gällande generationsskiften i familjeföretag, som hittills har publicerats, är baserat på kvalitativa metoder. De faktorer som har betydelse för ett enskilt generationsskifte varierar en hel del. Planering nämns ofta som en betydelsefull faktor för ett framgångsrikt generationsskifte. I denna studie har faktorer, som i tidigare studier har lyfts fram som betydelsefulla för generationsskiften i familjeföretag, strukturerats med utgångspunkt från Ajzens Theory of Planned Behavior (TpB). Med koppling till ett generationsskifte kan Ajzens teori uttryckas enligt följande: En högre grad av positiv attityd, norm och upplevd kontroll i frågor gällande ett framtida ledarskifte påverkar intentionen att genomföra ett framtida ledarskifte i positiv riktning. För att uppnå syftet med studien, att förklara hur faktorer kopplade till attityder, normer och upplevd kontroll hos ledningen kan kopplas dels till ett mindre familjeföretags framgång i samband med och efter ett genomfört generationsskifte och dels dess vilja att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag har en enkätstudie genomförts bland 1.100 slumpmässigt utvalda svenska företag med 10-49 anställda. Studiens svarsfrekvens uppgår till 33.8%. De huvudsakliga slutsatserna är att En mer positiv attityd till planering samt en högre grad av självtillit i samband med ledarskifte har ett starkt samband med att processen vid ledarskiftet betraktas som mer framgångsrik. Även en högre grad av upplevd kontroll gällande förmågan att överlämna ledarskapet vid ledarskiftet har ett samband med att processen vid ledarskiftet betraktas som mer framgångsrik. Det finns en tendens till ett samband mellan en högre grad av upplevd kontroll gällande förmågan att överlämna ledarskapet vid ledarskiftet och en mer positiv uppfattning om företagets framgång efter ledarskiftet. En mer positiv attityd till familjens delaktighet i ledarskiftesfrågor är den faktor som har ett samband med en starkare vilja att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag. Ledarens ålder och antalet tidigare ledarskiften i företaget är två faktorer som kan kopplas till intentionen att genomföra ett ledarskifte i det mindre familjeföretaget i framtiden.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)