Den hotfulla njutningen. Att etablera drogbruk som samhällsproblem 1890-1970

Sammanfattning: Vad har format problembestämningen av narkotika och formeringen av den narkotikapolitik som fastlades under slutet av 1960-talet? I fokus för DEN HOTFULLA NJUTNINGEN står de förlopp varigenom vissa fenomen institutionaliseras som samhällsproblem, dvs , bli föremål för politiskt beslutade åtgärdsprogram. Det problematiserade bruket av nervgifter (morfin och kokain) och njutningsmedel (kaffe och tobak) under perioden 1890-1930 samt narkotika under perioden 1954 -1968 tillhör dessa processer, och Sven-Åke Lindgren visar i sin bok hur dessa företeelser definierats av olika aktörsgrupper och hur konceptualiseringarna bildat grund för utformandet av olika åtgärdsprogram. Processerna redovisas och analyseras genom historiskt komparativa fallstudier, och visar hur problemdefinitioner och bekämpningsstrategier från decenniern~ kring sekelskiftet format en senare tids problembestämning., Författaren visar vidare hur en framgångsrik etableringsprocess - "anspråksformering" - leder till institutionaliseringen: en specifik problembestämning: en kollektiv representation av den uppmärksammade företeelsen. "Anspråksformeringen" betonas som en dynamisk process varigenom människor tolkar och definierar sin omvärld, omvandlar sina föreställningar och förändrar sin sociala kontext; den är en handlingsnivå där den sociala företeelsen i en dynamisk växelverkan sammansmälter med symboliska kategorier. Sven-Åke Lindgren är forskare och lärare vid Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)