Scenografi för ett ståndsmässigt liv. Adelns slottsbyggande i Skåne 1840-1900

Detta är en avhandling från Sekel Bokförlag

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Denna avhandling undersöker adelns slottsbyggande i Skåne under en tid då det svenska samhället genomgick omfattande förändringar. Mellan 1840 och 1900 byggde den skånska adeln i en omfattning som det inte finns historisk motsvarighet till. Slotten moderniserades med historiska förtecken och har ansetts vara ett sätt att kompensera för en förlorad maktposition och befästa en ståndsmässig livsföring i 1800-talets allt mer rörliga sociala fält. Emellertid visas här att det fanns ytterligare drivkrafter bakom adelns intensiva byggnadsverksamhet, såsom godsägarnas individuella behov, ställda förväntningar, nya beteenden och adelspersoners positionering i det egna kulturella fältet. Diskussionerna som föregick besluten att bygga i en viss stil, själva arbetsförloppet och förhållandet mellan arkitekt och beställare redovisas genom ett antal konkreta exempel hämtade ur källmaterialet, bestående av brev, dagböcker, ritningar, handböcker, tidskrifter, dagspress och fotografier, vilka ger en annan bild än den gängse av såväl arkitekters och godsägares, som mäns och kvinnors roller i slottens utformning. Också slottens skånska kontext uppmärksammas och svar sökes på om adelns bruk av stilhistoria var utslag av ett regionalt identitetssökande och på varför danska arkitekter anlitades i så stor omfattning på de skåsnka godsen.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)