Vakanser på bostadsmarknaden : i praktik och teori

Sammanfattning: Denna licentiatavhandling handlar om lediga hyreslägenheter. I avhandlingens första del beskrivs och analyseras dels hur problemet med lediga lägenheter ser ut på den svenska bostadshyresmarknaden under åren 1990-1994 och dels hur problemet hanteras av svenska kommunala bostadsföretag. Dataunderlaget har insamlats via enkäter och hämtats från offentlig statistik. I avhandlingens andra del görs en litteraturundersökning som leder vidare till en bestämning av begrepp, relevanta att använda vid teoretiska analyser av vakansgrader på en marknad.Resultaten i den första delen visar att de lediga lägenheterna på bostadshyresmarknaden koncentrerats till vissa delmarknader. Lägenheterna karakätiseras av egenskaper som gör dem oattraktiva på marknaden, alternativt för dyra. Företagen hanterar problemet lediga lägenheter på sätt som kan försklaras av marknadsmodellen monopol, nämligen genom prisanpassningari form av prisdiskriminaering och kvantitetsanpassningar i form av rivning. Rivning har använts i oväntat stor omfattning, ca 3% av företagens bestånd har rivits under den undersökta perioden. Sänkt hyra har inget smaband med efterfrågeförändringar, däremot med utbudsförändringar i form av ökad konkurrens. Flera resultat av den statistiska analysen pekar spledes mot att marknadsstrukturen har betydelse för att förutsäga hur de kommunala bostadsföretagen kommer att agera i situationer som kräver pris- eller kvantitetsanpassningar.Företagen har också använt sig av olika slag av kortsiktiga kvantitetsanpassningar, vilket är intressant ur teoretisk synpunkt därför att man inte bruka r tala om kvantitetsanpassningar på kort sikt.Genomgången av vetenskaplig litterautr i anhandlingens andra del, visar att begreppet naturlig vakansgrad är ett etablerat teoretiskt begrepp men att det hittills varken är entydgit definierat eller entydigt använt. För att råda bot på detta göra en bestämning och komplettering av de begrepp som används för att analysera vakanser med metodiken kvalitativ komparativ statik. Begreppen är gilitga både för marknadsmodellen perfekt konkurrens och marknadsmodellen monopolitsisk konkurrens och enheterna kan vara antal lägenheter såväl som antal veckor.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)