Maktutövning sett ur ett organisations- och genusperspektiv En studie vid tre vårdavdelningar

Detta är en avhandling från Malmö : Institutionen för pedagogik, Lärarhögskolan

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)