Dementia with Lewy bodies - a clinical and neurological approach

Detta är en avhandling från Psychiatry

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Demens med Lewy bodies - en ny demenssjukdom Vid sidan av de klassiska demensformerna Alzheimers sjukdom, blodkärlsdemens och frontallobsdemens har forskargrupper från flera håll i världen på senare år funnit tecken på en ny demensform som man kallar ”demens med Lewy bodies (DLB)”. Sjukdomen bär drag av både Alzheimers och Parkinsons sjukdom och därför är forskare oeniga om huruvida den är en egen sjukdom, en blandning av dessa eller en variant av Alzheimers sjukdom. På grund av lovande resultat av behandling med läkemedel mot Alzheimers sjukdom har DLB blivit allt mer uppmärksammad. Vad är Lewy bodies? Lewy bodies är små proteinansamlingar i nervcellerna som endast kan ses vid en neuropatologisk undersökning. Lewy bodies kan finnas i olika delar av hjärnan men är vanligast i hjärnstammen, särskilt i den svarta substansen (substantia nigra). Lewy bodies är typiska för Parkinsons sjukdom men finns även vid andra sjukdomstillstånd och hos icke-dementa i ökad andel med ökande ålder. Ingen vet med säkerhet vilken funktion Lewy Bodies har i hjärnan även om en vanlig uppfattning är att de associeras med cellstress och nervcellsdöd. Vad är demens med Lewy bodies? Forskare i England, Japan och USA fann att patienter med Lewy bodies tycktes ha flera gemensamma kliniska drag: synhallucinationer, parkinsonliknande rörelsemönster och variationer i uppmärksamhet och vakenhet. Ibland sågs även överkänslighet för antipsykosläkemedel (neuroleptika), vanföreställningar, svimning och fall. Vid ett forskarmöte 1996, där målsättningen var att enas i definitioner av DLB, formulerades kliniska kriterier för att känna igen patienter med Lewy bodies. Undersökningar av avlidna patienter med DLB har visat brist på de båda neurotransmittorerna dopamin och acetykolin. Svårigheter Diagnosen kan endast ställas med säkerhet efter döden. Det finns alltså inga diagnostiska hjälpmedel i form av labprover, datortomografi/magnetröntgen, hjärnblodflödesmätning eller EEG att förlita sig på. Symptomen i DLB är inte entydigt typiska för sjukdomen utan ingår även i andra demensdiagnoser. De enskilda symptomen i DLB är svåra att behandla med läkemedel då behandlingen i sig ger bieffekter som är identiska med symptom i kriterierna för DLB. Syftet med avhandlingen Syftet med denna avhandling var att: – undersöka om det inom Lunds longitudinella demensprojekt fanns patienter som uppfyllde de kliniska kriterierna för DLB ? beskriva och jämföra en klinisk DLB grupp med en klinisk Alzheimer grupp avseende symptom och funktions nivå i dagliga aktiviteter (ADL), blodtryck och läkemedelsbehandling, hjärnfunktion i EEG och hjärnblodflöde samt slutligen neuropatologisk bild. Resultat Arbete I: Vi fann att en knapp fjärdedel av 200 patienter, som alla utretts för misstänkt demenssjukdom, uppfyllde de kliniska kriterierna på DLB. Symptomen fördelade sig helt i enlighet med vad andra studier visat trots att man då valt ut patienter med neuropatologisk DLB. Arbete II: DLB patienternas blodtryck var inte stabilt utan sjönk över demensförloppet. Det sjönk också påtagligt vid uppresning från liggande till stående. DLB patienterna behandlades också med fler läkemedel mot Parkinsons sjukdom, psykotiska symptom och med läkemedel som sänker blodtrycket. Detta gör att en bedömning av vad som är symptom i sig respektive bieffekter av medicin eller lågt blodtryck försvåras. Arbete III: Den neuropatologiska bilden hos de kliniskt definierade DLB patienterna var till många delar lik den som beskrivits hos patienter med Lewy bodies. Dock var andelen med Lewy bodies förvånansvärt låg (38 %) även då vi använt de mest känsliga neuropatologiska färgningsteknikerna. Hälften av DLB patienterna hade kärlförändringar som lett till betydande skador i hjärnan. Detta är ett fynd som inte tidigare beskrivits i så hög omfattning vid DLB. Många DLB patienter hade kombinationer av olika sjukliga förändringar i hjärnan vilka tillsammans kan ha gett upphov till symptombilden. Arbete IV: Resultaten av hjärnavbildande tekniker som EEG och hjärnblodflödesmätning visade sig inte vara till hjälp för att särskilja DLB patienter från Alzheimerpatienter eller för att inom den kliniska DLB gruppen urskilja patienter med Lewy bodies. Hos patienterna med Lewy bodies var dessutom blodflödesbilderna sinsemellan mycket olika och hade under patientens levnad tolkats som uttryck för olika sjukdomar. Arbete V: Ingående individuella granskningar av 16 fall med klinisk DLB (6 med och 10 utan Lewy bodies) gjordes för att försöka värdera olika hjärnförändringars betydelse för de gemensamma kliniska symptomen. Det visade sig att majoriteten av patienterna hade förändringar i hjärnan, förutom Lewy bodies, som i sig skulle kunna förklara eller bidra till DLB symptomen. Alla patienterna hade dessutom ett blodtryck som uppenbart sjönk under demensförloppet vilket i sin tur ytterligare kunde bidra till flera av symptomen. Sammanfattning Resultaten visar att det bland patienter som utretts på misstanke om demenssjukdom fanns många som uppfyller de kliniska kriterierna för DLB. Mer än hälften av dessa hade inga Lewy bodies utan andra patologiska förändringar i hjärnan. Dessutom hade även de flesta patienter med Lewy bodies ett flertal andra neuropatologiska orsaker till utvecklingen av sina symptom. En möjlig orsak till våra neuropatologiska fynd kan vara att våra neuropatologer använder en teknik där de kan titta på hjärnan i storsnitt och därför kunnat värdera utbredningen av skadorna i sin helhet. Det vanligaste sättet annars är att undersöka små bestämda bitar av hjärnan. Våra kliniska DLB patienter hade dock bl a skador i hjärnområden som är viktiga för produktion av neurotransmittorerna acetylkolin och dopamin oavsett förekomst av Lewy bodies. Dessa skador bidrar till att symptomkombinationen parkinsonism, psykotiska symptom, överkänslighet för neuroleptika kombinerat med variationer i uppmärksamhet och vakenhet kan uppstå. Eftersom patienter med dessa kemiska brister är särkilt svåra att behandla med läkemedel är det en viktig grupp att känna igen. Det kan även vara viktigt att avstå från viss behandling som neuroleptika och läkemedel som ogynnsamt påverkar blodtrycket. Det är därför viktigt att undersöka blodtrycket på patienterna i både liggande och stående samt vara lyhörd för olika symptom på otillräcklig blodcirkulation i hjärnan.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)