TA i missbruksarbete - Transaktionsanalytisk psykoterapi som behandlingsmetod för drogmissbrukare i miljöterapeutisk vård

Detta är en avhandling från Thomas Ohlsson, Institutet för livsterapi, Tegelgårdsgatan 1, SE-211 33 Malmö

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Från mitten av 1970-talet utvecklades i Sverige en ny form av behandling för missbrukare av narkotika och alkohol: Miljöterapi med psykoterapi. Miljöterapin innebar en längre tids drogfri vistelse på behandlingshem där ett konstruktivt, bejakande och människovärdigt klimat avsågs vara behandlande dygnet runt. Psykoterapin var i regel schemalagd transaktionsanalytisk (TA) gruppterapi. Efter en ca tjugoårig verksamhetstid avvecklades en stor del av denna behandlingsform under 1990-talet i samband med samhällets ekonomiska sparåtgärder. Medan verksamheterna fortfarande pågick samlade författaren in uppgifter om hur TA-terapin bidrog till behandlingsresultaten. Under 20 månader dokumenterades all psykoterapi för 67 klienter inom stiftelsen Vallmotorp av terapeuterna och klienterna själva. Totalt, inklusive ev. tidigare behandlingar, uppskattades de 67 klienterna ha haft ca 4.300 terapitillfällen (varierande mellan 1 och 168 tillfällen per klient). En uppföljning av resultaten gjordes ca två år efter avslutad behandling. För att förstå mer om TA-terapins betydelse i hela den miljöterapeutiska behandlingen intervjuades klienter och personal vid några andra liknande behandlingshem. Avhandlingens resultat kan kort sammanfattas som att de klienter som haft mer än ett års behandling (fler än ca 80 terapitillfällen) i stort förbättrades, t.ex. i fråga om hur de mådde, drogfrihet och social sysselsättning. TA-terapin sågs som central i behandlingen. Slutsatserna blev att den studerade vårdformen fungerade väl och att samhället bör överväga att stadigvarande göra sådan vård tillgänglig för grava drogmissbrukare. Författaren hävdar att missbruk är känslomässigt och kognitivt förbundet med mänskliga relationer. I avhandlingen beskrivs TA som mellanmänsklig psykologisk teori och metod, och TA diskuteras i förhållande till andra väsentliga teorier, särskilt Tomkins affektteori. Behandling bör eftersträva att utveckla missbrukarens förmåga att känna sig bra genom tillfredsställande mänskliga relationer i stället för genom droganvändning. Avhandlingen är skriven på svenska.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.